Dom fra lagmannsretten i en av norgeshistoriens største bedragerisaker - Hjort
Hva leter du etter?

Dom fra lagmannsretten i en av norgeshistoriens største bedragerisaker

Borgarting lagmannsrett avsa den 19. april 2023 dom i ankesaken i en av norgeshistoriens største bedragerisaker. Advokatfirmaet Hjort har bistått det italienske energiselskapet Edison, som i 2019 ble utsatt for en omfattende direktørsvindel.

Etter lagmannsrettens dom blir tingrettens dom stående, og Danske Bank må betale erstatning og forsinkelsesrenter til energiselskapet på til sammen 39 millioner kroner. Hjorts team i retten har bestått av advokat og partner Nils Christian Langtvedt, sammen med advokat Ole Iversen Johnstad Kalvø og advokat Øivind K. Foss.

Kort om saken

Høsten 2019 ble Edison-konsernets norske datterselskap utsatt for en sofistikert direktørsvindel, og en av norgeshistoriens største bedragerier. Daglig leder i det norske selskapet mottok en henvendelse fra svindlere hvor de utga seg for å være konsernets toppsjef i Italia. Den falske toppsjefen instruerte daglig leder i det norske datterselskapet om å bistå med oppgjøret i et oppkjøp konsernet var i ferd med å fullføre.

Gjennom manipulasjon av daglig leder i det norske selskapet, klarte svindlerne å skape en villfarelse om at betalingene måtte gjennomføres straks og holdes strengt hemmelig. I en periode på to uker ble daglig leder i det norske selskapet manipulert til å legge inn 13 betalinger fra selskapets konto i Danske Bank til svindlernes kontoer. Til sammen utgjorde overføringene 130 millioner kroner og samtlige gikk til nyopprettede selskaper i Hong Kong. Edison hadde ikke tidligere gjennomført betalinger til Hong Kong.

Våren 2020 gikk Edison til sak mot sin bankforbindelse i Norge, Danske Bank, med krav om erstatning. I Oslo tingretts dom av 8. februar 2022 ble det slått fast at Danske Bank skulle ha stoppet betalingene og at banken var erstatningsansvarlig overfor Edison. Ved Borgarting lagmannsretts dom av 19. april 2023 er det slått fast at tingrettens dom var riktig.

Rettens vurdering

Lagmannsrettens flertall legger til grunn at banken har en forpliktelse til å ha kontrolltiltak for å avdekke og forhindre svindel. Uten at banken kunne begrunne hvorfor, var Edison unntatt fra det automatiserte kontrollsystemet. Da én av betalingene ved en tilfeldighet ble stoppet i det automatiserte kontrollsystemet, ble Danske Banks etterfølgende manuelle kontroll vurdert som mangelfull av rettens flertall. Kjente markører for direktørsvindel ble ikke fulgt opp.

Videre kom flertallet til at manglende overholdelse av bankens forpliktelser etter hvitvaskingsreglementet kunne være av betydning i vurderingen av bankens uaktsomhet. Ved opprettelsen av Edisons kundeforhold fant flertallet at banken hadde innhentet mangelfull informasjon for å oppfylle sine forpliktelser etter hvitvaskingsreglementet. Den konkrete oppfølgingen av transaksjonene i lys av bankens forpliktelser etter hvitvaskingsloven, ble også ansett som mangelfull av lagmannsrettens flertall.

Etter en helhetlig vurdering fant lagmannsrettens flertall at Danske Banks handlemåte var et avvik fra det kontrollregiment en bank må ha for å utøve sitt profesjonsansvar på en aktsom måte. Dersom Danske Bank hadde etterlevd profesjonsansvaret på aktsomt vis, fant lagmannsrettens flertall at svindelen ville vært forhindret. Det forelå derfor grunnlag for Edisons erstatningskrav mot banken. Som følge av Edisons egne forhold ble erstatningssummen redusert fra det totale beløpet som ble overført til svindlerne. I tråd med tingrettens dom må Danske Bank betale erstatning og forsinkelsesrente på til sammen NOK 39 millioner.

Dommen er avsagt med dissens 2-1 og er foreløpig ikke rettskraftig.

Helhetlig bistand

Hjort har vært et av landets mest anerkjente advokatfirmaer innen tvisteløsning og prosedyre siden firmaet ble etablert i 1893.

Våre advokater bistår med strategisk rådgivning i alle stadier av tvisteløsningsprosessen – fra avklaring av rettslige posisjoner, forhandlinger, og som spesialiserte prosessfullmektiger ved alminnelige domstoler og voldgift.