Hjorts klient tilkjent erstatning i Trøndelag tingrett - Hjort
Hva leter du etter?

Hjorts klient tilkjent erstatning i Trøndelag tingrett

Hjort har bistått det danske selskapet Bio Recycling ApS (saksøker) som i tingretten ble tilkjent kr 30 millioner i erstatning. Dommen er ikke rettskraftig.

Saken springer ut av en kontrakt der Bio Recycling skulle kjøpe et restprodukt fra ScanBio Ingredients AS’ fiskeoljeproduksjon. Restproduktet ble av Bio Recycling videresolgt til biogassproduksjon i Danmark. Da gassprisen skjøt i været ved utbruddet av krigen i Ukraina, økte markedsverdien på restproduktet. ScanBio krevde deretter at prisen på restproduktet skulle oppjusteres.

Da Bio Recycling motsatte seg prisjusteringen nektet ScanBio å fortsette sine leveranser etter avtalen.

Tingretten konkluderte med at partene hadde avtalt en fastpris og at ScanBio ikke hadde rett til å oppjustere prisen. Videre konkluderte tingretten med at ansvarsbegrensningsklausulen i standardvilkårene ikke kunne gjøres gjeldende, slik at den ikke innebar noen begrensning for Bio Recyclings krav om erstatning for tapt fortjeneste.

Se NRKs omtale om saken og domsresultatet her.

Helhetlig bistand

I Hjort tilbyr vi bredde- og dybdekompetanse innenfor alle sider av kontraktsretten, og bistår klienter med strategisk og praktisk rådgivning og tvisteløsning. Som et av landets ledende advokatfirmaer innenfor prosedyre fører vi en stadig økende andel forretningsjuridiske saker for alle instanser i Norge. Inngående fag- og bransjekunnskap kombinert med utstrakt prosedyreerfaring sikrer en unik evne og mulighet til å ivareta klientens kommersielle behov.