Avklaring i omfattende sak om avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur - Hjort
Hva leter du etter?

Avklaring i omfattende sak om avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur

Kristin Veierød og Kristian Brandt har bistått Bane NOR SF i en rettstvist mot staten v/Statens jernbanetilsyn om gyldigheten av et vedtak truffet av Jernbanetilsynet hvor Bane NOR ble pålagt å tilbakebetale deler av den kjørevegsavgiften Flytoget hadde betalt for bruk av jernbanesporene på Gardermobanen i perioden 2017-2019.

Borgarting lagmannsrett avsa 27. januar 2022 dom i en rettstvist mellom Bane NOR og Statens jernbanetilsyn. Tvisten var knyttet til et pålegg fra tilsynet som påla Bane NOR å tilbakebetale til Flytoget deler av den kjørevegsavgiften Bane NOR hadde innkrevd fra Flytoget i årene 2017-2019 for bruk av jernbanesporene på Gardermobanen. Bakgrunnen var at tilsynet mente Bane NOR hadde fastsatt og innkrevd avgifter for bruk av sporene i strid med jernbaneforskriften, den tidligere fordelingsforskriften og de bakenforliggende EU-direktivene. Tilsynets vedtak innebar at Bane NOR måtte tilbakebetale betydelige beløp.

Bane NOR tok ut søksmål mot Statens jernbanetilsyn med påstand om at vedtaket var ugyldig. Tingretten mente vedtaket i hovedsak var gyldig, mens Borgarting lagmannsrett etter anke fra Bane NOR konkluderte med at Jernbanetilsynets vedtak om tilbakebetaling var ugyldig og opphevet vedtaket for alle år. Statens jernbanetilsyn anket dommen til Høyesterett, som nektet anken fremmet. Borgarting lagmannsretts dom er etter dette rettskraftig.

Saken reiste både forvaltningsrettslige, avgiftsrettslige, EU-/EØS-rettslige og kontraktsrettslige spørsmål av betydning for innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur. Advokatene Kristin Veierød og Kristian Brandt prosederte saken for Bane NOR for lagmannsretten.

LB-2020-164167