Velg fremtidsfullmakt - Ivareta dine økonomiske interesser | Hjort
Hva leter du etter?

Ivareta dine interesser ved å opprette en fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvordan dine personlige og økonomiske interesser ivaretas, hvis du blir rammet av kognitiv svikt.

Livet er uforutsigbart og man vet aldri hva fremtiden bringer. Selv om de fleste personer beholder en god mental helse, er det ikke bortkastet å opprette en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt sikrer at personlige og økonomiske forhold håndteres på dine premisser av nærstående, hvis du selv ikke lenger er i stand til å ta avgjørelsene selv.

Lovens ordninger

Vergemål er en offentlig ivaretakelse hvor en verge, oppnevnt av fylkesmannen håndterer dine interesser. Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål som ble supplert i vergemålsloven i 2013. De nye reglene åpner for at man selv utnevner en eller flere personer til å representere seg hvis man blir utsatt for sinnslidelse eller kognitiv svikt, som for eksempel demens.

Legalfullmakt er en lovfestet rett for nærstående til å representere et familiemedlem som trenger hjelp – også kalt nærstående representasjonsrett. Forskjellen fra fremtidsfullmakt er at legalfullmakt er en begrenset fullmakt, som kun omhandler dagligdagse, økonomiske disposisjoner. Et viktig moment er at mange banker ikke godtar en legalfullmakt, du vil for eksempel ikke kunne selge boligen din hvis du skal flytte på sykehjem.

Vi anbefaler fremtidsfullmakt

Den største fordelen ved å opprette en fremtidsfullmakt er at selvbestemmelsesretten ivaretas i mye større grad enn ved offentlig vergemål og nærståendes representasjonsrett. Fremtidsfullmakt er praktisk, og gir deg større grad av frihet til å bestemme over din fremtid. Det kan oppfattes trygt og ivaretakende at det er en som kjenner dine ønsker og preferanser, som har ansvar for å fatte avgjørelser. Samfunnsøkonomiske hensyn tilsier også bruk av fremtidsfullmakt, da det sparer det offentlige for utgifter i forbindelse med opprettelse og oppfølgning av vergemål.

Hvordan utforme en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt utformes i utgangspunktet som en generalfullmakt. Det betyr at alle økonomiske og personlige forhold tas med, men du bestemmer hvor omfattende fullmakten skal være. Ofte kan det være hensiktsmessig å bestemme at én fullmektig skal representere deg i økonomiske forhold, og én annen i personlige forhold. Du står også fritt til å begrense fullmakten i tid og sted.

Typiske forhold i en fremtidsfullmakt er at fullmektigen skal kunne håndtere løpende utgifter og inntekter, forvalte fast eiendom, å gi sedvanlige gaver på dine vegne, gi forskudd på arv i tråd med ditt testament, samt håndtere helseopplysninger.

Loven har enkelte regler for hvordan fullmektigen skal utføre sitt oppdrag for deg, men du kan selv legge ytterligere rammer for fullmektigen. Et eksempel på dette er at din fullmektig skal ha opplysnings- eller regnskapsplikt overfor din ektefelle, barn eller andre nære pårørende.

Det er viktig at det fremkommer klart av fullmakten når den skal tre i kraft, for eksempel når en lege har bekreftet at du har et betydelig redusert kognitivt funksjonsnivå.

Krav til fremtidsfullmakten

Alle som har fylt 18 år og som har evnen til å forstå fullmaktens betydning kan opprette fremtidsfullmakt. Dersom du er en eldre person, kan det være fornuftig å innhente en legeerklæring som sier noe om din aktuelle mentale tilstand når fullmakten opprettes. Legeerklæringen kan vedlegges fullmakten for å avverge eventuelle senere spørsmål om fullmaktens gyldighet.

Fullmakten må opprettes skriftlig og signeres med to vitner tilstede. Vitnene må ha fylt 18 år og bør i påskrift på fullmakten opplyse om du har opprettet fullmakten av fri vilje og hadde evne til å forstå betydningen av handlingen. Videre bør vitnenes fødselsdato og adresse fremkomme. Den som utpekes som fullmektig, kan ikke opptre som vitne på fullmakten. Heller ikke fullmektigens ektefelle/samboer, foreldre, barn eller barnebarn kan være vitne.

Fullmektigen må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal tre i kraft, og vedkommende kan ikke selv være satt under vergemål. Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer, og kan derfor ikke være et advokatfirma.

Ikrafttredelse

Fremtidsfullmakten trer i kraft når du på grunn av kognitiv svik ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten. Det er fullmektigens ansvar å ta stilling til dette, men normalt basert på en legeerklæring. Din fullmektig skal varsle deg og dine nærmeste om at fullmakten er trådt i kraft.

Oppbevaring

Det finnes i dag ikke noe offentlig oppbevaringsalternativ for fremtidsfullmakter, slik som vi for eksempel har for testamenter som kan lagres i din lokale tingrett. Oppbevar fullmakten blant dine andre viktige papirer, samt sørge for at din fullmektig og dine nærmeste har en bekreftet kopi.

Behov for advokatbistand?

Det finnes mye god informasjon om fremtidsfullmakter på fylkesmennenes hjemmesider. Her finnes også eksempler på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. En prat med en advokat kan likevel ha sine klare fordeler, for å sikre at det du ønsker deg av fremtidsfullmakten blir ivaretatt og at formkravene sikres.