Europa-, konkurranse- og statsstøtterett

Konkurranserett

Hjort har lang og variert erfaring med konkurranserettslige problemstillinger. Vi yter bistand til klienter i en rekke ulike sektorer, herunder telekom, media, energi, entreprise og handel, og på alle konkurranserettens områder, herunder oppkjøp, fusjoner og andre foretakssammenslutninger, konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling.

Vi bistår både med vurderinger i forkant, kvalitetssikring og kompetanseheving hos våre klienter, og med håndtering av konkrete saker overfor konkurransemyndighetene.

En betydelig del av vår virksomhet innen konkurranserett gjelder områder som også er underlagt regulatorisk sektorlovgivning. På slike områder står ofte samspillet mellom sektorlovgivningen og konkurranseretten sentralt, samtidig som erfaring med sakshåndtering overfor sektormyndigheter er viktig.

Konkurransereglene håndheves både offentligrettslig, dvs. gjennom dawn raids og etterforskning fra Konkurransetilsynet, og privatrettslig, ved søksmål for domstolene. Slike saker krever ofte tilleggs­kompetanse utover den konkurransefaglige. I Hjort har vi sterke fagmiljøer innen prosedyre og økonomiske straffesaker, og vi har således de beste forutsetninger for å håndtere etterforskningssaker og søksmål på en best mulig måte.

Flere av våre advokater har, i tillegg til advokatfaglig erfaring som rådgiver innen konkurranserettslige problemstillinger, arbeidserfaring fra Konkurransetilsynet, Europakommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan. Dette gir oss et solid utgangspunkt for å yte løpende konkurranserettslig rådgivning til våre klienter, og ivareta deres interesser i saker overfor nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter.

Hjorts konkurranserettsadvokater er anerkjent i Chambers Europe  og Legal 500.

Siste saker om Konkurranserett