Sommerferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling - hvilke regler gjelder? - Hjort
Hva leter du etter?

Sommerferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling – hvilke regler gjelder?

Sommeren nærmer seg og mange arbeidsgivere og arbeidstakere har spørsmål knyttet til ferieavvikling i den spesielle situasjonen Koronaviruset har medført. Hvilken betydning har det for ferieavvikling at arbeidstakere i bedriften er permittert? Har arbeidstaker rett til å endre eller utsette allerede avtalt ferietid på grunn av karantene- eller reisebegrensninger? Når skal de ansatte motta feriepenger?

Vi gir dere en oversikt over de mest sentrale reglene her:

Tidspunktet for ferie – kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie?

Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte arbeidstaker eller arbeidstakerens tillitsvalgte – men der man ikke kommer til enighet er det arbeidsgiver som fastsetter ferietiden.

Det følger imidlertid av ferieloven at arbeidsgiver likevel ikke kan nekte arbeidstaker å avvikle tre uker sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september, eller at restferien på 7 dager avvikles samlet innenfor ferieåret. Dersom ferie skal legges til perioder som avviker fra dette må dette avtales skriftlig med den enkelte arbeidstaker.

Arbeidstaker har også som hovedregel krav på å bli varslet så tidlig som mulig, og senest 2 måneder før ferien skal avvikles. Dette betyr at ferien bør fastsettes i disse dager, slik at varsling på 2 måneder oppfylles.

Hva skjer med dagpenger ved en permittering i sommer?

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie i sommer, f. eks. tre uker i juli, så vil vedkommende ikke ha rett på dagpenger. Arbeidstaker vil ha krav på feriepenger. Feriepengene opptjent året før forfaller til betaling siste lønningsdag før ferien tar til evt. senest en uke før ferien starter.

Kan arbeidstaker kreve utsettelse eller endring av allerede fastsatt ferie?

Allerede fastsatt ferie kan arbeidstaker ikke kreve endret. Det er selvsagt ikke noe i veien for at man blir enige om at ferietiden utsettes til et annet tidspunkt dersom dette lar seg forsvare driftsmessig.

Kan arbeidsgiver endre fastsatt ferie på grunn av korona-situasjonen?

I utgangspunktet kan heller ikke arbeidsgiver ensidig endre fastsatt ferie. Dette stiller seg imidlertid annerledes dersom endring av ferie er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3.

Koronaviruset vil kunne være en uforutsett hendelse som gir arbeidsgiver grunnlag for å endre fastsatt ferie. Forutsetningen er at også de øvrige vilkårene er oppfylt. Før arbeidsgiver beslutter at ferietiden endres skal spørsmålet også drøftes med arbeidstaker.

Kan arbeidstaker kreve erstatning dersom arbeidsgiver endrer ferie?

Endring av fastsatt ferie vil kunne medfører merutgifter for arbeidstaker som kan kreves erstattet i form av avbestillingsgebyrer o.l. Dokumenterte merutgifter som skyldes endringen kan kreves erstattet fra arbeidsgiver. I forbindelse med koronasituasjonen er det imidlertid mange aktører som tilbyr refusjon av avbestilte reiser, og arbeidstaker vil ikke nødvendigvis bli påført merutgifter.

Skal permitterte arbeidstakere motta feriepenger i juni?

Ferielovens ordning er som nevnt at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Dersom ferien deles opp skal i utgangspunktet feriepengene deles opp.

Det er imidlertid ofte slik at arbeidsgivere betaler feriepengene en bestemt måned, for eksempel i juni. Arbeidstakerne trekkes samtidig for 5 uker ferie, og lønn utbetales som normalt når ferien faktisk avvikles.

Dersom arbeidstaker er permittert i juni, vil det ikke være mulig å gjennomføre trekk for full ferie i juni. Utbetales feriepengene som normalt i juni vil arbeidsgiver derfor måtte trekke arbeidstaker i lønn når ferien faktisk avvikles på et senere tidspunkt. Mange bedrifter vil imidlertid ha problemer med å utbetale feriepenger som normalt i juni i år, og ønsker å utsette utbetaling av feriepengene til ferie faktisk avvikles. En slik løsning vil være i tråd med loven, men avviker i mange bedrifter fra det som er normal praksis. En utsettelse av feriepengeutbetaling bør derfor drøftes og om mulig avtalefestes med den ansatte og tillitsvalgte. Dersom det ikke lykkes, må man tolke grunnlaget for at feriepengene evt. skal utbetales i juni uavhengig av om ferie tas ut eller ikke.

Når det gjelder ansatte som er på jobb som normalt i juni, vil det også være mulig å inngå avtaler med dem om utbetaling av feriepenger til avvikling av ferie faktisk skjer.

Kan arbeidstakere som har blitt sykemeldt enten før eller under ferien, kreve å ta ut ferien senere?

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

I forbindelse med koronakrisen er det imidlertid innført en midlertidig forskrift, som fastslår at krav til legeerklæring som dokumentasjon for rett til ytelser etter folketrygdloven kan fravikes. Arbeids- og velferdsetaten kan med andre ord vurdere hva som skal være kravet til nødvendig dokumentasjon i de enkelte tilfellene. Legeerklæring kan utstedes uten personlig fremmøte dersom legen vurderer dette som faglig forsvarlig.

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål til ferieavvikling og permittering.