Skatterett - Advokater med kompetanse i skatt og avgift | Hjort
Hva leter du etter?

Skatt og avgift

Våre advokater innen skatt- og avgiftsrett har lang og variert praksis fra advokatvirksomhet.

Planlegging og gjennomføring av transaksjoner

Når det skal foretas en transaksjon er det viktig at denne gjennomføres på en skatteoptimal måte. Vi har omfattende erfaring i å strukturere transaksjoner. Vi anbefaler at man i god tid før transaksjonen skal foretas, vurderer valg av fremgangsmåte (innmatsalg/aksjesalg) og behov for forutgående egenkapitaltransaksjoner (fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse).

Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte

Hvordan et generasjonsskifte gjennomføres, beror i stor utstrekning på konkrete vurderinger basert på de involvertes ønsker, interesser og planer. Et vellykket generasjonsskifte forutsetter god planlegging.

Bistand ved skatte- og avgiftstvister

Vi har bistått en lang rekke klienter i klagesaker og rettssaker, herunder ført skatte-, merverdiavgifts- og eiendomsskattesaker for Høyesterett.

Bedriftsbeskatning

Vi har lang erfaring med å bistå skattytere med omdanning av enkeltpersonforetak og deltagerlignede selskap til aksjeselskap, fisjoner og fusjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av insentivmodeller for ansatte og partnerskapsmodeller. Vi bistår/har bistått i en rekke administrative og tvister for domstolene, blant annet om rett til underskuddsfremføring, rett til fradrag for tap på fordring og konsernbidrag.

Transaksjoner

I alle transaksjoner er skatt et viktig element. Vårt transaksjonsteam har lang erfaring og omfattende kunnskap om selskapsrett, skatterett og regnskap for å vurdere hvilke transaksjonsløsninger som er skattemessig optimale, sikre at transaksjoner gjennomføres i henhold til gjeldende skatteregler, samt implementere skattemessig optimale incentivordninger for selskapsledelsen når en virksomhet kjøpes eller selges.

Vi har omfattende erfaring i å strukturere transaksjoner. Vi anbefaler at man i god tid før transaksjonen skal foretas, vurderer valg av fremgangsmåte (innmatsalg/aksjesalg) og behov for forutgående egenkapitaltransaksjoner (fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse).

Tvisteløsning

Hjort har lang tradisjon for å bistå klienter innen tvistebehandling. Vi har de siste årene bistått mange klienter i skatte- og avgiftstvister. Dette gjelder både i klagesaker og for domstolene.

Beskatning av kraftforetak

Vi har særlig inngående kjennskap til beskatning av kraftforetak, herunder særskatteregimet for kraftverk. Vi har bistått i en rekke reorganiseringer og oppkjøp innen kraftbransjen. Vi har også bistått kraftforetak i skattetvister, herunder ført saker for Høyesterett blant annet om grunnrenteskatt.

Utvalgte temaer

Eiendomsskatt

Stadig flere kommuner utskriver eiendomsskatt og vi har i denne forbindelse bistått skattytere blant annet i spørsmål om utskrivningsvedtakene er gyldige.

Vi har blant annet bistått eiendomsselskap og industriforetak i spørsmål om verdsettelsen for eiendomsskatteformål er lovlig.

Generasjonsskifte

Ved generasjonsskifter er det en lang rekke hensyn som skal ivaretas. Vår erfaring er at slike prosesser bør gis tid til å modnes. Vi ønsker å være samtalepartnere i denne prosessen og vår erfaring med ulike alternative modeller kan være nyttig i den sammenhengen.

Merverdiavgift

Merverdiavgift er blitt et stadig viktigere rettsområde som må hensyntas i ulike sammenhenger, så som ved frivillig registering av næringsbygg for utleie og justeringsavtaler ved reorganiseringer og salg.

Det er en rekke tvister knyttet til merverdiavgift og vi bistår blant annet i tvister knyttet til spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift, merverdiavgift på finansielle tjenester og merverdiavgiftskompensasjon.