Skatterett - Advokater med kompetanse i skatt og avgift | Hjort
Hva leter du etter?

Skatt og avgift

Våre advokater innen skatt- og avgiftsrett har lang og variert praksis fra advokatvirksomhet.

Har du spørsmål knyttet til Skatt og avgift? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter
Kontakt oss

Kontakt skatt og avgift

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Skatt og avgift

Planlegging og gjennomføring av transaksjoner

Når det skal foretas en transaksjon er det viktig at denne gjennomføres på en skatteoptimal måte. Vi har omfattende erfaring i å strukturere transaksjoner. Vi anbefaler at man i god tid før transaksjonen skal foretas, vurderer valg av fremgangsmåte (innmatsalg/aksjesalg) og behov for forutgående egenkapitaltransaksjoner (fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse).

Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte

Hvordan et generasjonsskifte gjennomføres, beror i stor utstrekning på konkrete vurderinger basert på de involvertes ønsker, interesser og planer. Et vellykket generasjonsskifte forutsetter god planlegging.

Bistand ved skatte- og avgiftstvister

Vi har bistått en lang rekke klienter i klagesaker og rettssaker, herunder ført skatte-, merverdiavgifts- og eiendomsskattesaker for Høyesterett.

Bedriftsbeskatning

Vi har lang erfaring med å bistå skattytere med omdanning av enkeltpersonforetak og deltagerlignede selskap til aksjeselskap, fisjoner og fusjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av insentivmodeller for ansatte og partnerskapsmodeller. Vi bistår/har bistått i en rekke administrative og tvister for domstolene, blant annet om rett til underskuddsfremføring, rett til fradrag for tap på fordring og konsernbidrag.

Tvisteløsning

Hjort har lang tradisjon for å bistå klienter innen tvistebehandling. Vi har de siste årene bistått mange klienter i skatte- og avgiftstvister. Dette gjelder både i klagesaker og for domstolene.

Beskatning av kraftforetak

Vi har særlig inngående kjennskap til beskatning av kraftforetak, herunder særskatteregimet for kraftverk. Vi har bistått i en rekke reorganiseringer og oppkjøp innen kraftbransjen. Vi har også bistått kraftforetak i skattetvister, herunder ført saker for Høyesterett blant annet om grunnrenteskatt.

Utvalgte temaer

Eiendomsskatt

Stadig flere kommuner utskriver eiendomsskatt og vi har i denne forbindelse bistått skattytere blant annet i spørsmål om utskrivningsvedtakene er gyldige.

Vi har blant annet bistått eiendomsselskap og industriforetak i spørsmål om verdsettelsen for eiendomsskatteformål er lovlig.

Generasjonsskifte

Ved generasjonsskifter er det en lang rekke hensyn som skal ivaretas. Vår erfaring er at slike prosesser bør gis tid til å modnes. Vi ønsker å være samtalepartnere i denne prosessen og vår erfaring med ulike alternative modeller kan være nyttig i den sammenhengen.

Merverdiavgift

Merverdiavgift er blitt et stadig viktigere rettsområde som må hensyntas i ulike sammenhenger, så som ved frivillig registering av næringsbygg for utleie og justeringsavtaler ved reorganiseringer og salg.

Det er en rekke tvister knyttet til merverdiavgift og vi bistår blant annet i tvister knyttet til spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift, merverdiavgift på finansielle tjenester og merverdiavgiftskompensasjon.