Hjort har bistått Hydropower AS med å få godkjent etablering av nytt solkraftanlegg - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort har bistått Hydropower AS med å få godkjent etablering av nytt solkraftanlegg

Hjortadvokatene Erik Gjævenes og Liv Zimmermann har hatt gleden av å bistå selskapet med å få godkjent etablering av et nytt solkraftanlegg som er under oppføring i Modum kommune.

Hydropower AS er et selskap som har solkraft som sitt hovedsatsningsområde. Advokatfirmaet Hjort AS ved advokatene Erik Gjævenes og Liv Zimmermann har hatt gleden av å bistå selskapet med å få godkjent etablering av et nytt solkraftanlegg som er under oppføring i Modum kommune i disse dager; Vikersund Solcellepark. Anlegget oppføres på areal der det har vært drevet grasproduksjon de siste årene. Arealet skal fremover benyttes til beite for sauer samtidig som det føres opp bakkemonterte solcellepaneler.

Bakgrunn

Tiltaket har krevet vurderinger og tillatelser etter plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven og energiloven. I mars 2022 ga Modum kommune tillatelse til midlertidig omdisponering av fulldyrket mark etter jordloven § 9, men Statsforvalteren opphevet vedtaket. På vegne av Hydropower påklaget vi Statsforvalterens vedtak og i mai 2023 tok Landbruksdirektoratet klagen til følge slik at oppføring av anlegget kunne settes i gang. Landbruksdirektoratet la i sitt vedtak vekt på at tiltaket vil bidra til utslippsfri energi og derfor være samfunnsgagnlig. Etter en konkret vurdering fant Landbruksdirektoratet videre at selv om solcellepanelene vil påvirke kulturlandskapet så ligger arealet i nærheten av bebygd område og mellom vei og jernbane. Når det gjelder jordkvaliteten mente Landbruksdirektoratet at denne ikke vil påvirkes negativt av at beite velges som driftsform. Driveplikten på jorda anses å bli oppfylt gjennom kombinasjonsdrift mellom energiproduksjon og beite for sau. Arealet kan dessuten tilbakeføres til annen jordbruksdrift etter de 25 årene som det er gitt tillatelse til.

Solkraft har et stort potensial

Vi i Hjort ønsker Hydropower ved Ove Helgesen lykke til med et spennende, innovativt og bærekraftig tiltak. Det ryktes allerede om at gresset under solcellepanelene vokser fortere og er grønnere enn utenfor panelene, og vi tror sauene kommer til å trives med panelene som ly for sol og regn!