Baksmellen kan bli personlig - Hjort
Hva leter du etter?

Baksmellen kan bli personlig

Styremedlemmer og daglig leder kan ha et personlig økonomisk ansvar for at skatter og avgifter fra en bedrift blir betalt

I en dom fra Bergen tingrett tidligere i år ble daglig leder og styret i et aksjeselskap holdt erstatningsansvarlig for det tap staten hadde lidt som følge av selskapets manglende MVA-registrering og innbetaling av merverdiavgift.

Retten la blant annet vekt på at registrering i MVA-registeret og ajourføring av regnskap er sentralt i forretningslivet, og at unnlatelse av å følge disse bestemmelsene tilsier at daglig leder har opptrådt uaktsomt, selv om den praktiske regnskapsføring var satt bort til et regnskapsfirma.

I en sak fra Hålogaland lagmannsrett fra juni 2020 ble en person, som både var styreleder og daglig leder, i utgangspunktet holdt erstatningsansvarlig for tapt arbeidsgiveravgift som følge av mangelfull og uriktig innrapportering. Lagmannsretten fremholdt at selskapet skal overholde gjeldende regelverk vedrørende skatt og avgift. Kravet tilligger både styret og daglig leder. Personen ble imidlertid senere frifunnet av Høyesterett i mars 2021 (under dissens) som følge av at erstatningskravet var foreldet.

Coronapandemien har vist at mange selskaper kan oppleve økonomiske utfordringer ved at inntjeningen faller, verdier reduseres, og gjeld, som skatte- og avgiftskrav, blir vanskelig å betjene.

Dersom det foreligger brudd på styrets og daglig leders sentrale plikter etter aksjeloven i en slik situasjon, og kreditor lider tap, risikerer styremedlemmer eller daglig leder et personlig økonomisk ansvar og i verste fall et strafferettslig ansvar.

Styret i et aksjeselskap kan i utgangspunktet ikke slå seg til ro med opplysninger som daglig leder gir, men må etter forholdene gjøre egne undersøkelser eller pålegge daglig leder å redegjøre for en sak.

Styret har et overordnet ansvar for forvaltningen av aksjeselskapet, og skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Dette omfatter også overholdelse av sentrale regler i forretningslivet, som skatte- og avgiftsregler.

Daglig leder og styret risikerer ikke bare å bli erstatningsansvarlige for manglende innbetaling av avgift. Både straffeloven og skattebetalingsloven har straffebestemmelser som kan ramme styremedlemmer personlig dersom styret bidrar til at bedriften gir manglende eller uriktige opplysninger som kan føre til skattemessige fordeler eller som vanskeliggjør innkrevingen av skatter og avgifter. Både forsettlige og uaktsomme brudd på disse bestemmelsene rammes.

 

I dommen fra Bergen tingrett ble det blant annet lagt vekt på at det ikke var avholdt formelle styremøter med protokoller

Ved bedømmelsen av om styremedlemmene har opptrådt aktsomt, vil man, som i dommen fra Bergen tingrett, se hen til hvorvidt kravene som aksjeloven stiller til styret, er fulgt. Brudd på disse pliktene kan straffes uavhengig av om bruddene har hatt eller kunne hatt noen skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

For å unngå personlig ansvar, er det er viktig å kunne dokumentere at ovennevnte plikter er overholdt. I dommen fra Bergen tingrett ble det blant annet lagt vekt på at det ikke var avholdt formelle styremøter med protokoller. Praksis viser også at det heller ikke alene tilstrekkelig at oppgaver knyttet til skatt og avgift er satt bort til eksterne, som en regnskapsfører.

 

Debattinnlegget ble først publisert i Finansavisen