Advokat til skatt og avgift | Hjort
Hva leter du etter?

Skatt og avgift

Våre advokater innen skatt- og avgiftsrett har lang og variert praksis fra advokatvirksomhet.

Planlegging og gjennomføring av transaksjoner

Når det skal foretas en transaksjon, er det viktig at denne gjennomføres på en skatteoptimal måte. Vi har omfattende erfaring i å strukturere transaksjoner. Vi anbefaler at man i god tid før transaksjonen skal foretas, vurderer valg av fremgangsmåte (innmatsalg/aksjesalg) og behov for forutgående egenkapitaltransaksjoner (fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse).

Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte

Hvordan et generasjonsskifte gjennomføres, beror i stor utstrekning på konkrete vurderinger basert på de involvertes ønsker, interesser og planer. Et vellykket generasjonsskifte forutsetter god planlegging.

Bistand ved skatte- og avgiftstvister

Vi har bistått en lang rekke klienter i klagesaker og rettssaker, herunder ført skatte-, merverdiavgifts- og eiendomsskattesaker for Høyesterett.

Bedriftsbeskatning

Vi har lang erfaring med å bistå skattytere med omdanning av enkeltpersonforetak og deltagerlignede selskap til aksjeselskap, fisjoner og fusjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av insentivmodeller for ansatte og partnerskapsmodeller. Vi bistår/har bistått i en rekke administrative og tvister for domstolene, blant annet om rett til underskuddsfremføring, rett til fradrag for tap på fordring og konsernbidrag. Vi bistod vinteren 2017 en skattyter i sak for Høyesterett om skattemessig fradragsrett for tap på fordring.

Transaksjoner

I alle transaksjoner er skatt et viktig element. Vårt transaksjonsteam har lang erfaring og omfattende kunnskap om selskapsrett, skatterett og regnskap for å vurdere hvilke transaksjonsløsninger som er skattemessig optimale, sikre at transaksjoner gjennomføres i henhold til gjeldende skatteregler, samt implementere skattemessig optimale incentivordninger for selskapsledelsen når en virksomhet kjøpes eller selges.

Vi har omfattende erfaring i å strukturere transaksjoner. Vi anbefaler at man i god tid før transaksjonen skal foretas, vurderer valg av fremgangsmåte (innmatsalg/aksjesalg) og behov for forutgående egenkapitaltransaksjoner (fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse).

Tvisteløsning

Vi har lang tradisjon for å bistå klienter innen tvistebehandling. Vi har de siste årene bistått mange klienter i skatte- og avgiftstvister. Dette gjelder både i klagesaker og for domstolene.

Vi har bistått i skattesaker, merverdiavgiftssaker og eiendomskattesaker – også i Høyesterett.