Seminar: De vanskeligste barnesakene - Hjort
Hva leter du etter?

Seminar: De vanskeligste barnesakene

Tirsdag 11. oktober 2022
fra kl. 17:30
Registrering fra kl. 17.00
Universitetsgata 7, 9. etasje

Barneloven § 48 annet ledd fastsetter at det i foreldretvistsakene skal tas hensyn til at barnet «ikkje må bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare». Mange foreldre opplever likevel å ikke bli trodd når de hevder at barnet utsettes for vold eller overgrep eller eksponeres for rusmisbruk eller psykisk ustabile voksne i den andre forelderens hjem. Slike anførsler kan, hvis de blir vurdert som usanne, føre til at barnet blir flyttet til den andre forelderen. Og noen ganger er det også slik at foreldre i en tvist om bosted og samvær kommer med opplysninger om den andre forelderen som ikke er riktige.

Under seminaret ønsker vi å ta opp følgende punkter:
• Hvordan behandles disse sakene i rettssystemet?
• Råder advokater sine klienter til ikke å opplyse om mistanke om alvorlig omsorgssvikt hos den andre forelderen?
• Risikerer foreldre som kommer med påstander som ikke kan dokumenteres å bli fratatt omsorgen?
• Hvilken rolle har de sakkyndige?

Advokatfirmaet Hjort inviterer til et ettermiddagsseminar hvor advokatene Lars Christensen og Ramborg Elvebakk, psykolog og sakkyndig Guri Bollingmo og dommer Rikke Lassen innleder til debatt om dilemmaer knyttet til de vanskelige barnesakene.

Målgruppen er først og fremst de som arbeider med saker etter barneloven, men også andre som er engasjert i feltet er hjertelig velkommen.

Det vil bli enkel servering etter seminaret.

Meld deg på her.