Advokater i barnerett - barnefordeling og samværsrett | Hjort
Hva leter du etter?

Barne- og familierett

Barnerett omfatter barns rettigheter, forholdet mellom barn og foreldre, barnevernretten og internasjonale aspekter som barnebortføring. Vi har lang erfaring og innsikt i de ulike rettslige utfordringer og vil sammen med deg jobbe for best mulig resultat for de berørte i saken.

Barneloven gjelder for barn under 18 år, og regulerer foreldrenes plikter overfor barna – og barnas rettigheter overfor foreldrene. Vi bidrar til avklaring av barns rettigheter etter barneloven og spesiallovgivningen, samt foreldres kompetanse til å treffe avgjørelser på barnas vegne. Lovgivningen på dette området er spredt og omfatter blant annet spørsmål knyttet til skole og utdanning, helse og livssyn, vergemål, samt økonomiske forhold.

Hos oss vil du møte advokater med lang erfaring i arbeid med mennesker i krevende situasjoner. Vi evner å se din situasjon og vil gi tydelig og forståelig juridisk rådgivning.

Barnefordeling og samværsrett

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Barnelovens fokus er at alle avgjørelser etter loven skal baseres på løsninger som er til «barnets beste» og det er derfor fokus på å løse konflikter via mekling.
Barneloven inneholder bestemmelser knyttet til hvor barnet skal bo fast. Videre fastslår loven at barnet har rett til samvær med begge sine foreldre. Her har foreldrene et gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt.

Vi bistår foreldre med spørsmål knyttet til bosted og samvær etter samlivsbrudd. Vi bistår også i meklinger og i domstolen der dette er nødvendig. Videre har vi har god kjennskap til juridiske problemstillinger som kan oppstå ved at en av foreldrene kommer fra et annet land enn Norge.

Foreldretvist

Hvis foreldre ikke blir enige, kan hver av partene reise sak for domstolen. Dette er en sak mellom barnets foreldre som omhandler hvem som skal ha foreldreansvar og bosted for barnet, og hvilket samvær barnet skal ha med hver av foreldrene. Ofte er saken begrenset til barnets bosted og samvær.
Som vår klient kan du være trygg på at advokaten har erfaring i å føre nettopp slike saker for retten. Vi legger vekt på god forståelse av din sak gjennom faktum og er åpne om hva som er risikofaktorene.

Barnebortføring

Barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene i strid med foreldreansvaret. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold eller samvær.

I Hjort har vi advokater med erfaring og god kompetanse med barnebortføringssaker fra utlandet til Norge og fra Norge til utlandet. Her kreves inngripen fra myndighet i det enkelte land. Vi bistår med håndteringen og prosessen.