Advokater til skilsmisse og samlivsbrudd | Hjort
Hva leter du etter?

Samlivsbrudd

Samlivsbrudd kan reise mange problemstillinger knyttet til særlig det økonomiske oppgjøret, enten det dreier seg om ekteskap eller samboerskap. Samboeroppgjør reiser spørsmål om hvem som eier hva, og hvordan verdiene skal fordeles.

Har du spørsmål knyttet til Samlivsbrudd? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Kontakt samlivsbrudd

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Våre advokater har god kompetanse om de til dels kompliserte reglene om økonomisk oppgjør etter skilsmisse, og vi bistår blant annet med rådgivning og informasjon om hvordan eiendeler, formue og gjeld skal fordeles. Vi bistår også med forhandlinger om skifteoppgjøret. Målet er alltid å hjelpe partene til enighet, men i tilfeller hvor dette ikke oppnås fører vi saken for retten om nødvendig.

Skifteoppgjør ved separasjon/ skilsmisse

Ved separasjon/ skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Ofte kan det dreie seg om kompliserte faktiske forhold knyttet til verdsettelse av eiendommer og forretningsvirksomhet, aksjer og verdipapirer. Ulike typer gjeld skal hensyntas og fordelingsnøklene mellom partene skal baseres på det formuesforholdet partene har. Noen skifteoppgjør er enkle, noen kan være svært kompliserte. Vi bistår både ved private og offentlige skifteoppgjør.

Barnefordeling og samværsrett

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Barnelovens fokus er at alle avgjørelser etter denne loven skal baseres på løsninger som er til «barnets beste». Betydningen av forliksløsninger er hensyntatt av lovgiver, og fokus settes derfor ofte på å få til løsninger via mekling. Dette gjennomføres delvis via domstolene. Vi bistår i utenrettslige og rettslige meklinger, samt i nødvendige rettslige prosesser i slike saker.

Samboeroppgjør

Samboere skal dele aktivaene de eier, enten etter samboeravtale de har inngått, eller basert på ulovfestet rett om hvem som eier hva. Det økonomiske oppgjøret for samboere er bare delvis lovregulert. For samboere er det ikke det formelle eierforholder som er avgjørende, men det reelle. Det blir spørsmål om hvem som faktisk har finansiert hva, og hvem som er ansvarlige for felles lån. Noen samboeroppgjør er enkle, mens andre reiser kompliserte spørsmål. Samboeroppgjør er delvis regulert i lov om hustandsfellesskap, som regulerer hvem som kan ha rett til å overta hvilke eiendeler etter endt samliv.