Arbeidsgiveransvar i konsern - Hjort
Hva leter du etter?

Arbeidsgiveransvar i konsern

Fra 1. januar 2024 innføres det en rekke nye regler i arbeidsmiljøloven som vil innebære et utvidet ansvar for arbeidsgivere som inngår i konsernforhold.

Bakgrunnen for disse lovendringene er at stadig flere virksomheter velger å organisere seg i konsern eller konsernlignende strukturer. Det kan riktignok være gode grunner for at en virksomhet velger en slik selskapsstruktur, eksempelvis for å kunne skille mellom ulike bransjer eller geografisk beliggenhet. Samtidig har man, gjennom det omfattende utredningsarbeidet av den norske arbeidslivsmodellen, avdekket at konsernstrukturer i en rekke tilfeller kan utfordre arbeidstakernes stillingsvern og rettigheter. For å styrke arbeidstakernes rettigheter, har lovgiver derfor ansett det som nødvendig å utvide ansvaret for enkelte arbeidsgiverfunksjoner til også å gjelde hele konsernet.

Utvidelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere en plikt til å sørge for at alle bestemmelser gitt i og i medhold av loven blir overholdt. Etter gjeldende rett er det rettssubjektet som sådan, for eksempel aksjeselskapet, stiftelsen eller kommunen, som er «arbeidsgiver» i lovens forstand og som dermed er forpliktet til å overholde regelverket. Når en virksomhet er en del av et konsern, vil altså hvert enkelt rettssubjekt i konsernet ha ansvar for å sørge for at arbeidstakernes rettigheter og plikter ivaretas innenfor sin virksomhet, noe som skjer uavhengig av konsernets øvrige virksomheter. Fra 1. januar 2024 vil imidlertid følgende arbeidsgiverforpliktelser utvides til også å gjelde de andre rettssubjektene i konsernet:

Plikten til å tilby annet passende arbeid

Ved nedbemanning eller omorganisering, vil plikten til å tilby annet ledig passende arbeid til arbeidstakere som vurderes sagt opp ikke lenger være begrenset til den virksomheten arbeidstakeren er ansatt i, men vil utvides til å gjelde alle norske virksomheter i konsernet. Formålet med denne utvidelsen av arbeidsgiverforpliktelsene er å gi virksomheter insentiver til å utvikle enhetlige og langsiktige personalpolitiske strategier, samtidig som det skal bidra til å styrke arbeidstakernes stillingsvern.

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Arbeidstakeres fortrinnsrett til ny stilling ved nedbemanning eller omorganisering utvides til å gjelde hele konsernet.

Informasjons- og drøftelsesplikt

Konserner med virksomheter som til sammen sysselsetter minst 50 arbeidstakere vil bli pålagt å etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøftelser på tvers av virksomhetene. Hensikten med denne lovendringen er å styrke arbeidstakernes reelle muligheter til å medvirke i konsernet.

Praktiske konsekvenser for arbeidsgivere i konsern

Den største konsekvensen av lovendringen vil vi se ved omorganiseringer og nedbemanningsprosesser i større konsern. Etter lovendringene kan ikke lenger arbeidsgivere som inngår i konsernstrukturer nøye seg med utelukkende å ta i betraktning den aktuelle virksomheten der prosessen reelt sett pågår, men må, så fremt arbeidsgiveren ikke har passende arbeid å tilby selv, undersøke hvilke muligheter det er for et annet passende arbeid i de øvrige norske selskapene i konsernet. I motsatt fall risikerer arbeidsgiver at oppsigelsen blir kjent ugyldig. Lovendringene vil medføre klare administrative og økonomiske konsekvenser for virksomhetene i konsernet, da det blir lagt til et nytt ledd i en prosess som allerede i utgangspunktet kan være svært omfattende og ressurskrevende.

Et viktig grep for å forhindre at prosessen blir mer omfattende og ressurskrevende enn nødvendig, er å sørge for at konsernet er organisert på en slik måte at selskapene internt har et velfungerende samarbeid med enhetlige personalmessige strategier og felles rutiner for effektiv håndtering av slike prosesser. Et viktig ledd i den forbindelse er å etablere rammer for felles informasjonsflyt, hvor det er synlig hvilke stillinger som er ledige eller som vil kunne bli ledige den nærmeste tiden i de ulike norske konsernselskapene. Denne informasjonen må gis internt i konsernet, men også eksternt til arbeidstakere med fortrinnsrett, slik at disse har reelle muligheter til å holde seg orientert om potensielle stillinger. Vi anbefaler at arbeidet med dette igangsettes allerede nå, slik at overgangen blir enklere.