Endringer om verneombud i arbeidsmiljøloven - Hjort
Hva leter du etter?

Endringer om verneombud i arbeidsmiljøloven

Verneombudsordningen er et viktig ledd i virksomheters arbeid med å sikre arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljølovens kapittel 6 inneholder en plikt til å ha verneombud, og det er per i dag kun adgang til å gjøre unntak fra denne plikten i virksomheter med mindre enn ti arbeidstakere. Fra 1. januar 2024 utvides verneombudsordningen.

Adgangen til å avtale unntak fra plikten til å ha verneombud innskrenkes til kun å gjelde for virksomheter med færre enn fem ansatte, og verneombudet gis et utvidet ansvar. I denne artikkelen vil vi presentere de nye endringene, slik at din virksomhet kan gjøre de nødvendige tilpasningene.

Krav om å ha verneombud

Som et utgangspunkt gjelder det en generell plikt til at enhver virksomhet skal velges verneombud. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at det velges et eller flere verneombud slik at arbeidsmiljølovens bestemmelser er oppfylt. Til gjengjeld har arbeidstakerne plikt til å delta i virksomhetens verne- og miljøarbeid. Verneombudsordningen gir arbeidstakerne en rolle i gjennomføringen av lovens vernekrav, og må sees i sammenheng med arbeidsmiljøutvalgets arbeid.

Hvor mange verneombud som skal velges fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. For virksomheter med flere enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud, og det skal i så fall velges ett hovedverneombud. Om virksomheten er delt i flere avdelinger eller arbeidet foregår på skift, skal det som hovedregel velges ett verneombud per avdeling eller skiftlag. Dette av hensyn til en klar avgrensning til verneområdet og at verneombudet kan ha full oversikt.

Verneombudets oppgaver

Verneombudet skal ivareta samtlige arbeidstakeres interesser i saker om arbeidsmiljø, blant annet ved at arbeidet utføres slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. I dette arbeidet inngår blant annet å påse at arbeidstakerne ikke utsettes for fare tilknyttet maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser. Videre skal verneombudet påse at det finnes tilstrekkelig verneutstyr i forsvarlig stand, at arbeidstakerne får nødvendig opplæring og at arbeidet ellers er tilrettelagt for en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig utføring utførelse av arbeidet. Dersom det skjer en ulykke, skal verneombudet påse at denne meldes i tråd med arbeidsmiljølovens krav.

Endringer i verneombudets ansvarsområder og oppgaver

Fra 1. januar 2024 gjelder verneombudets plikt til å ivareta arbeidstakernes interesser, at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt samt at arbeidet skjer slik at arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i tråd med arbeidsmiljøloven også for innleide arbeidstakere samt selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. Dette utgjør en utvidelse av verneombudsordningen.

I tillegg til dette iverksettes en lovendring fra 1. januar 2024 som skal tydeliggjøre at verneombudets oppgaver også innebærer oppgaver knyttet til arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø. Endringen skal fremheve at psykososiale arbeidsmiljøforhold også er en viktig del av verneombudets oppgave, og at slike forhold har fått et økt fokus.

Innskrenking av adgang til å gjøre unntak

Den andre endringen med virkning fra 1. januar 2024 er at adgangen til å avtale at det ikke skal velges verneombud kun vil gjelde for virksomheter med færre enn fem arbeidstakere. Denne innskrenkingen innebærer at reglene om plikt til å velge verneombud blir likere rettstilstanden forut for 1985, da unntak kunne avtales i virksomheter med færre enn fem ansatte. Bakgrunnen for at adgangen til unntak ble utvidet den gang, var å gjøre ordningen mer fleksibel med tanke på tilpasninger til virksomhetenes økonomi.

Selv om partene har oppnådd enighet om å ikke ha verneombud i tråd med arbeidsmiljølovens regler, må det avtales en annen ordning. Dette innebærer at de ulike vernespørsmål som kan oppstå i en virksomhet må ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Avtale om unntak fra verneombudsordningen må inngås skriftlig. En slik avtale vil, med mindre noe annet er fastsatt, kun gjelde for en periode på to år etter signering.

Det er viktig å merke seg at Arbeidstilsynet har myndighet til å bestemme at en virksomhet skal ha verneombud, selv om det er inngått en slik skriftlig avtale.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss gjerne: