Hjort har bistått Utdanningsforbundet med klage til International Labour Organization (ILO) - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort har bistått Utdanningsforbundet med klage til International Labour Organization (ILO)

Partner Christopher Hansteen, advokat Johannes Teigland og advokatfullmektig Maria Mirijanyan, har bistått Utdanningsforbundet med å klage Norge inn for organisasjonsfrihetskomiteen (CFA) i ILO (den internasjonale arbeidsorganisasjonen) for brudd på ILOs konvensjoner om vern av organisasjonsfriheten, konvensjoner som Norge er bundet av.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for klagen er lærerstreiken høsten 2022 som ble stanset med et lovvedtak om tvungen lønnsnemnd. I klagen gjøres det gjeldende at inngrepet i lærerstreiken er et brudd på ILOs kjernekonvensjoner om vern av organisasjonsfriheten i det streikeretten anses som en fundamental del av den organisasjonsfriheten.

Hva er ILO?

ILO er FNs organisasjon for arbeidslivet og arbeider for å sikre arbeideres rettigheter verden over. Organisasjonen har en trepartsstruktur, der arbeidstaker-, arbeidsgiver- og myndighetsdelegater spiller nøkkelrollen. Det er “the Committee on Freedom of Association (CFA)” hos ILO som behandler klager mot staters myndigheter for brudd på organisasjonsfriheten.

Retten til å streike

ILO anser retten til å streike som helt avgjørende for effektiv foreningsfrihet og ekspertorganene har oppstilt strenge kriterier for inngrep i streikeretten. Som hovedregel kan inngrep kun skje der det pågår streik i «essential services in the strict sense of the term”. Videre må det foreligge klar og umiddelbar fare for liv, personlig sikkerhet eller helse for hele eller deler av befolkningen for å kunne gripe inn i en streik.

Klagen til ILO

I klagen redegjøres det for hvorfor inngrepet i lærerstreiken ikke lå innenfor de snevre kriterier ILO har oppstilt for streikeinngrep.

I henhold til langvarig praksis fra CFA er utdanningssektoren en såkalt «non-essential service», og den klare hovedregel er derfor at det ikke er adgang til å forby en streik blant lærere. På tidspunktet for inngrepet forelå det heller ikke fare for liv, personlig sikkerhet eller helse for hele eller deler av befolkningen, og ulempene ved streiken kunne eventuelt ha vært møtt med langt mindre inngripende tiltak enn med et totalt streikeforbud og tvungen lønnsnemnd, eksempelvis etablering av minimumstjenester.

Last ned og les hele klagen

 

 Veien videre

I første omgang avventer vi nå et tilsvar fra norske myndigheter.

På mandag, 23. oktober 2023, vil partner Christopher Hansteen delta på seminar om tvungen lønnsnemnd arrangert av faggruppen arbeidsrett på BI. Programmet kan dere se her.