Webinar | Styre og ledelsens ansvar for informasjonssikkerhet og personvern - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar | Styre og ledelsens ansvar for informasjonssikkerhet og personvern

Ledelsen i en virksomhet har hovedansvaret for å sikre at virksomheten etterlever lover og regler. Dette inkluderer personvernforordningen (GDPR) samt nye krav som følger av digitalsikkerhetsloven og NIS2-regelverket knyttet til cybersikkerhet.

Manglende organisering av personvern- og sikkerhetsarbeidet kan føre til administrative sanksjoner, inkludert bøter. I tillegg kan ledelsen bli holdt personlig erstatningsansvarlig i henhold til flere ulike regelverk, eksempelvis aksjeloven. Brudd på personvernregelverket eller bestemmer om informasjonssikkerhet kan også ha konsekvenser for en leders ansettelsesforhold.

Det er et grunnleggende krav at virksomheten kan dokumentere egen oppfyllelse av regelverkene, og ikke minst vise til faktisk etterlevelse over tid. Sentralt er forankring av dette arbeidet hos ledelsen, og særlig ledelsens regelmessige revisjon og gjennomgang av strategi, rutiner og hendelser.

Vi har gleden av å invitere til et webinar hvor vi kort presenterer de plikter som følger av personvernregelverket og digitalsikkerhetsloven/NIS2-direktivet. Det er verdt å merke seg at virksomheter som i utgangspunktet ikke er omfattet av NIS2-direktivet, vil kunne møte liknende eller de samme krav ved inngåelse av kontrakter med virksomheter underlagt NIS2-regelverket.

Webinaret vil blant annet omfatte:

  • Krav til dokumentert etterlevelse av personvernregelverket
  • Ledelsens ansvars for internkontroll, personvern og sikkerhet
  • Kort gjennomgang av Hjorts tjenester knyttet til compliance

Meld deg på her