Slik jobber vi sammen med oppstarts- og vekstbedrifter - Hjort
Hva leter du etter?

Slik jobber vi sammen med oppstarts- og vekstbedrifter

Gjennom tverrfaglig ekspertise skreddersyr vårt oppstartteam løsninger for bedriften eller investor slik at aktørene kan føle seg trygge på at deres interesser blir ivaretatt gjennom alle stadier i selskapets livsløp.

Vårt oppstartteam har lang forretningsjuridisk kompetanse og bred erfaring med rådgivning mot aktører involvert i oppstarts- og vekstbedrifter, hele veien fra idéstadiet til etablerte virksomheter og til et eventuelt salg.

Oppstartsfase - gründeres nye utfordringer og muligheter

Gründere møter ofte nye og ukjente utfordringer. Når energien skal brukes til utvikling av nyskapende tjenester og produkter, er det mange som blir sittende med tidkrevende administrative problemstillinger. Våre advokater tilbyr tjenester på en rekke juridiske områder:

 • Registering og håndheving av alle typer immaterielle rettigheter, som varemerker, patenter, design og opphavsrett
 • Selskapsrett som valg av selskapsform og organisering av eierskap
 • Regulering av medeierskap gjennom aksjonæravtaler
 • Utforming av ansettelsesavtaler
 • Innhenting av kapital som emisjon og søknad om ulike tilskudd
 • Personvern (GDPR)
 • Utarbeidelse av kontrakter som tjenesteleveranseavtaler og leverandøravtaler
 • Skatte- og avgiftsmessige forhold

Vekstfase

For å lykkes som gründer må enhver idé gjennom en fase der kostnadene påløper uten tilsvarende inntekter. Hjort bistår med juridisk rådgivning slik at du unngår feiltrinn på veien.

 • Dialog med bankforbindelse
 • Innhenting av kapital
 • Opptak av medinvestor
 • Reorganisering (fusjon/fisjon)
 • Salg og oppkjøp

Driftsfase

Alle aktiviteter i en virksomhet må gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle interne retningslinjer. I Hjort får du en langsiktig partner og løpende rådgiving på alle sentrale områder:

 • Ansettelse og nedbemanning
 • Avtaler og kontrakter
 • Compliance
 • Tvisteløsning
 • Søknader offentligrettslige forhold
 • Registering og håndheving av alle typer immaterielle rettigheter

Exit

Salg av selskap er en viktig økonomisk handling, og det er mange juridiske problemstillinger som kan dukke opp. Våre advokater bistår med salgsprosessen slik at transaksjonen blir så økonomisk god som mulig.

 • Salg av «innmaten» av selskapet
 • Salg av aksjer
 • Fisjon/fusjon
 • Generasjonsskifte

Investor

Oppstart- og vekstselskaper er selskaper som kan vokse mye og raskt. Slik selskaper kan være attraktive for investorer som er villige til å satse på morgendagens næringsliv og med sikte på finansiell avkastning. Våre advokater har langt erfaring med å bistå med juridisk rådgivning til investorer, slik at transaksjonen og eierskapet blir så god som mulig.

 • Vurdering av transaksjonsstruktur
 • Due Diligence
 • Forhandlinger om kjøp, salg og emisjon
 • Utforming av avtaleverk som aksjekjøpsavtale og emisjonsdokumenter
 • Regulering av eierskap gjennom aksjonæravtaler og vedtekter
 • Skattemessige og avgiftsmessige forhold