Skatt på vindkraftverk - Hjort
Hva leter du etter?

Skatt på vindkraftverk

I forbindelse med fremleggelsen av revidert statsbudsjett varslet Regjeringen at de vil innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftproduksjon til lands fra 2022.

Vindkraftverk mottar i dag støtte gjennom gunstige avskrivningsregler og elsertifikater, men fristen for å omfattes av ordningene utløper i 2021. Vindkraftkapasiteten har økt betydelig de siste årene, blant annet som følge av støtteordningene.

Det har i senere år vært et stort engasjement rundt vindkraft på land i Norge. Konsesjonsbehandling av vindkraft har vært stilt i bero siden april 2019, og ved behandlingen av Stortingsmeldingen om vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019–2020)) fattet Stortinget blant annet anmodningsvedtak nr. 147 som lød:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 med en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser for vindkraft kan sikres, for eksempel naturressursskatt, en produksjonsavgift eller en annen hensiktsmessig innretning for alle involverte parter.»

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett vurdert ulike innretninger for skattlegging av vindkraftnæringen. Bransjen har blant annet tatt til orde for en grunnrenteskatt eller naturressursskatt. Regjeringen skriver i proposisjonen at lønnsomheten i vindkraftnæringen tilsier at det ikke er aktuelt å innføre en grunnrenteskatt nå. Dermed er det heller ikke grunnlag for å omfordele grunnrente fra staten til kommunesektoren gjennom en naturressursskatt.

På denne bakgrunn varslet Regjeringen at de tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022, med forbehold om at avgiften er i samsvar med EØS-avtalen. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene. Avgiften utformes som en ordinær særavgift. Produksjonsavgiften vil være uavhengig av lønnsomhet. Avgiften foreslås for både nye og eksisterende kraftverk. Regjeringen legger til grunn at en produksjonsavgift som fordeles til vertskommunene, vil gi ytterligere insentiver til å legge til rette for vindkraftproduksjon. Regjeringen har også lagt vekt på at en produksjonsavgift vil gi forutsigbarhet for kommuner og næringen og imøtekomme behovet for lokal legitimitet. Avgiften vil også imøtekomme Stortingets ønske om å øke skattebyrden på næringen samt ønsket om lokal kompensasjon.

Konkret utforming av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022 og forslag til regelverk vil bli sendt på høring. Regjeringen foreslår å innføre en ny avgift for alle vindkraftverk fra 2022.