Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak innføres - Hjort
Hva leter du etter?

Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak innføres

Den 25. mai 2023 vedtok arbeids – og inkluderingsdepartementet å innføre en godkjenningsordning for bemanningsbransjen. Godkjenningsordningen er en forlengelse av innskjerpingen av adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak som trådte i kraft 1. april 2023.

Godkjenningsordningen innebærer at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller lovens krav til slik virksomhet for å få en godkjennelse. Godkjenning blir et krav for å kunne drive utleievirksomhet. Det vil dermed være forbudt å leie ut/inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke er godkjent. Dette innebærer en endring fra dages ordning, som kun innebærer et krav om registrering hos Arbeidstilsynet.

Det er Arbeidstilsynet som skal godkjenne virksomhetene, og godkjenningen skal fremgå av et register. Registeret skal også opplyse dersom et bemanningsforetak har en søknad om godkjenning til behandling, eller ikke har fått godkjenning etter slik søknad.

Hensynet bak godkjenningsordningen er å luke ut useriøse bemanningsforetak samt gjøre det lettere å innleie fra seriøse tilbydere av arbeidskraft.

Hvordan bli et godkjent bemanningsforetak?

For å bli godkjent må bemanningsforetaket å dokumentere at de krav som gjelder allerede i dag er oppfylt. Bemanningsforetakene skal blant annet dokumentere at de oppfyller krav om vernetjeneste, skriftlige arbeidsavtaler og at foretaket har rutiner som skal sikre at reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår oppfylles. Det oppstilles derfor ikke ytterligere materielle krav, men foretakene må dokumentere oppfyllelse av de eksisterende krav. Det skal ikke være vanskelig for seriøse foretak å oppnå godkjenning, så fremt de allerede etterlever regelverket.

Konsekvensene av manglende godkjenning

Brudd på reglene vil kunne føre til konsekvenser. Hvis en virksomhet leier inn fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, vil den innleide arbeidstakeren kunne kreve fast ansettelse hos innleier samt erstatning. Manglende godkjenning får altså samme konsekvens som brudd på andre innleieregler som gjelder i dag. Videre vil manglende etterlevelse av regelverket kunne føre til overtredelsesgebyrer fastsatt av Arbeidstilsynet.

Når trer reglene i kraft?

Godkjenningsordningen vil tre i kraft 1. januar 2024. Det vil imidlertid gjelde en overgangsordning frem til 31. mars 2024. I denne perioden vil også innleie fra virksomhet som har søknad om godkjenning til behandling var tillatt.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du eller din virksomhet har spørsmål om innleie/ utleie av arbeidskraft eller den nye godkjenningsordningen.