"Kraft- og industriløft for Finnmark" - oppdatering fra NVE - Hjort
Hva leter du etter?

«Kraft- og industriløft for Finnmark» – oppdatering fra NVE

I august 2023 annonserte regjeringen det som omtales som et «kraft- og industriløft for Finnmark». Regjeringens mål er at både mer nett og ny kraftproduksjon skal være på plass innen 2030. Den 25. april avholdt NVE et informasjonsmøte hvor det ble gitt en oppdatering på NVEs arbeid med å styrke nett- og produksjonskapasiteten i Finnmark.

Formålet med regjeringens satsing er å etablere mer kraft enn det som kreves for å koble til Snøhvit, slik at kraftsituasjonen i Finnmark forbedres sammenlignet med dagens situasjon. Regjeringens mål er at både mer nett og ny kraftproduksjon skal være på plass innen 2030. For å oppnå dette har NVE satt Finnmark som et eget kriterium for prioritering av konsesjonssaker. NVE satte også frist innen 22. april 2024 til å melde inn modne kraftprosjekter.

Styrking av kraftnettet

I følge NVE har Statnett allerede søkt om konsesjon for en ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Adamselv via Lakselv (Skaidi–Lebesby), og fra Adamselv til Varangerbotn (Lebesby–Seidafjellet). NVE behandler først ledningen mellom Skaidi og Adamselv. Selv med en kraftig oppgradering i nettet er det imidlertid ikke kapasitet til alle prosjektene som er blitt meldt inn.

Innmeldt produksjon og prioriteringskriterier

Det har blitt meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark til NVE, som til sammen tilsvarer rundt 10800 MW installert effekt. 25 av disse er vindkraftprosjekter, og i tillegg er det sendt inn en prosjektbeskrivelse om utvidelse av Alta kraftverk. For å prioritere mellom de meldte prosjektene har NVE nedsatt følgende kriterier:

  • Kommunenes planbehandling, jf. de nye kravene om områderegulering for vindkraft i plan- og bygningsloven
  • Fylkeskommunal plan og annen eksisterende informasjon med aktuelle arealvurderinger, for eksempel kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet for nasjonal ramme for vindkraft
  • Medvirkning fra reindriften
  • NVEs generelle prioriteringskriterier som benyttes i konsesjonsbehandlingen, samt hensyn til forsvarsinteresser og kraftsystemet

På informasjonsmøtet forklarte NVE at i kriteriet om medvirkning fra reindriften innebærer en vurdering av hvordan dialogen med reindriften har vært og hvordan den skal være i tiden fremover. Kriteriet forutsetter ikke en avtale eller et samtykke fra reindriften.

Tidsplan

For å rekke regjeringens mål om ny infrastruktur og produksjon innen 2030, la NVE også frem en tidsplan. Tidsplanen er ambisiøs og NVE legger opp til å ha en oversikt over prioriterte meldinger i medio juni, høring av meldinger høst 2024, gjennomføring av konsekvensutredninger og innsending av konsesjonssøknader 2025, høring av konsesjonssøknader 2026 og konsesjonsvedtak i 2027.

Tidsplanen inneholder ikke andre milepæler som konsultasjon med reindriften eller eventuell klagebehandling hos Energidepartementet. Med konfliktnivået som har vært i vindkraftsaker de siste årene skal det vel derfor holde hardt at man rekker regjeringens mål for ny kraftproduksjon innen 2030. Prioriteringen av Finnmark innebærer også at NVE bruker færre ressurser på konsesjonsbehandling i resten av landet, som i likhet med Finnmark, også trenger mer nett- og produksjonskapasitet frem mot 2030.