Full seier i Søndre Østfold tingrett for Hjorts klient - Hjort
Hva leter du etter?

Full seier i Søndre Østfold tingrett for Hjorts klient

Etter at Høyesterett i november 2023 avgjorde at ByWe hadde tapt muligheten til å kreve avvisning på grunn av avtalt voldgift, ble det i januar 2024 gjennomført hovedforhandling i IdHair Company A/S’ søksmål mot ByWe. Søndre Østfold tingrett har i dom av 25. januar 2024 gitt IdHair fullt medhold og ByWe dømmes til å betale erstatning og sakskostnader på til sammen 12 millioner kroner.

Sakens bakgrunn

Advokatfirmaet Hjort har i flere år bistått IdHair Company A/S, et dansk selskap som blant annet utvikler hårprodukter for den profesjonelle skjønnhetsbransjen, i en konflikt med selskapets tidligere distributør i Norge, ByWe AS.

Som følge av sviktende salgsresultater ble partenes distribusjonsavtale sagt opp av IdHair i januar 2017. Parallelt med oppsigelsen lanserte ByWe produkter i konkurranse med IdHairs hårvoksprodukter. I mars 2017 begjærte IdHair bevissikring utenfor rettssak mot ByWe som følge av mistenkte brudd på markedsføringsloven både under og etter distribusjonsavtalens løpetid.

Først i august 2021 ble bevissikringssaken avsluttet ved utlevering av relevante bevis og IdHair tok ut stevning mot ByWe i august 2022.

Søndre Østfold tingretts dom av 25. januar 2024

Hovedforhandlingen i saken ble avholdt i Søndre Østfold tingrett i begynnelsen av januar 2024. I dommen avsagt 25. januar 2024 kom tingretten til at produktene lansert av IdHairs tidligere distributør hadde påfallende mange likheter med IdHairs produkter og at motparten ikke hadde gjort tilstrekkelig for å utnytte variasjonsmulighetene som forelå. Forholdet ble ansett som brudd på forbudet mot produktetterligninger i markedsføringsloven § 30.

Da produktetterligningene skjedde i kjølvannet av en tidligere distribusjonsavtale, samt at etterlikningen fremsto som bevisst og systematisk, fant tingretten at forholdet også utgjorde et selvstendig brudd på kravet til god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25.

Videre ble markedskommunikasjonen i forbindelse med lanseringene av kopiproduktene vurdert som et brudd på forbudet mot villedende forretningsmetoder i markedsføringsloven § 26.

Tingretten fant det sannsynliggjort at IdHair hadde lidt et økonomisk tap som følge av ByWes overtredelsene av markedsføringsloven §§ 25, 26 og 30. Etter en skjønnsmessig vurdering utmålte tingretten IdHairs økonomiske tap til NOK 6 000 000. IdHair ble videre tilkjent NOK 4 100 000 i erstatning for kostnadene pådratt i bevissikringssaken, samt tilkjent dekning av fulle sakskostnader for behandlingen i tingretten.

Hjortadvokatene Nils Christian Langtvedt og Ole Iversen Johnstad Kalvø har representert IdHair Company A/S gjennom bevissikringssaken. Under behandlingen av søksmålet i tingretten har IdHair Company A/S vært bistått av Hjortadvokat Ole Iversen Johnstad Kalvø og advokatfullmektig Maria Brandtzæg. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Helhetlig bistand

Hjort har vært et av landets mest anerkjente advokatfirmaer innen tvisteløsning og prosedyre siden firmaet ble etablert i 1893. Gjennom årene har Hjortadvokater prosedert en rekke sentrale saker som har satt presedens for rettsutviklingen.

Våre advokater bistår med strategisk rådgivning i alle stadier av tvisteløsningsprosessen – fra avklaring av rettslige posisjoner, forhandlinger, og som spesialiserte prosessfullmektiger ved alminnelige domstoler og voldgift.