Forbedring av likviditet på omtvistede krav i bygge- og anleggsprosjekter - Hjort
Hva leter du etter?

Forbedring av likviditet på omtvistede krav i bygge- og anleggsprosjekter

I statsbudsjettet for 2023 fremmet Finansdepartement forslag til endring i reglene om tidfesting av merverdiavgift som vil forbedre likviditeten på omtvistet krav. Den klare hovedregelen etter bokføringsreglene er at tidspunktet for utstedelse av formriktig fakturaer legges til grunn for entreprenørens plikt til å betale merverdiavgift, uavhengig av om fakturamottaker, byggherren, betaler eller ikke. Bygge- og anleggsbransjen har over lang tid etterlyst regelendring som bidrar til at merverdiavgiften på omtvistede krav først skal betales når kravet er betalt eller avklart.

Etter dagens hovedregler om tidfesting skal utgående merverdiavgift oppgis i skattemeldingen for merverdiavgift for samme termin som faktura utstedes. Merverdiavgiften forfaller deretter til betaling en måned og ti dager etter utløpet av terminen. Tidfestingsreglene har skapt til dels betydelige likviditetsutfordringer for aktører i bygge- og anleggsbransjen, særlig for entreprenører, som har måttet betale merverdiavgift, for fakturakrav som har vært bestridt av oppdragsgiveren (typisk byggherren) og som dermed ikke har blitt betalt til entreprenøren.

Den 1. januar 2021 trådte det i kraft en regelendring som delvis imøtekom likviditetsutfordringene. Endringen innebar at entreprenøren ikke lengre var forpliktet til å fakturere i tråd med fremdriften i det aktuelle prosjektet. Etter endringen kan entreprenøren velge å utsette fakturering av krav som er omtvistet, men bare inntil prosjektet er fullført. Etter ferdigstillelse av arbeidet, må samtlige krav faktureres, og dermed også de omtvistede kravene som under prosjektets gang ikke har blitt fakturert som følge av tidfestingsreglene for merverdiavgift.

Endringene i 2021 bidro dermed et stykke på vei til å forbedre likviditetsutfordringene, men da kun for en kortere periode – under prosjektets gang. I tillegg til å kun ha en midlertidig virkning, mister også entreprenører som velger å utsette fakturering av omtvistede krav til ferdigstillelsen av prosjektet, retten til å kreve forsinkelsesrenter i den utsatte faktureringsperioden, ettersom kravets forfall blir utsatt.

I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen langt på vei imøtekommet bransjens etterlysning av regelendringer, ved at tidspunktet for når merverdiavgift på omtvistede krav skal oppgis utsettes til kravet er avklart eller betalt. Selv om forslaget er positivt, oppstår det likevel flere tolkningsspørsmål, blant hva menes med at kravet er «omtvistet» og avgrensing mot helt grunnløse krav, krav om det foreligger en tilvirkningskontrakt, samt avgrensning mot allerede pågående tvister (som vil falle utenfor forslaget).

Forslaget ble sendt på høring 6. oktober 2022, slik at berørte aktører har mulighet til å komme med innspill før reglene eventuelt vedtas og trer i kraft. Høringsfristen er satt til 6. desember 2022.

Helhetlig bistand

Vi har en bred erfaringsbakgrunn som gjør at vi raskt forstår ditt behov for bistand og hvordan din sak kan løses mest mulig effektivt. Vi kjenner eiendomsbransjen og de ulike aktørene som medvirker i utviklings- og byggeprosjekter, samt eiendomstransaksjoner. Flere av våre advokater har bakgrunn fra offentlig forvaltning og har inngående kunnskap om administrative og politiske beslutningsprosesser. Det er en rekke tvister knyttet til merverdiavgift og vi bistår blant annet i tvister knyttet til spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift, merverdiavgift på finansielle tjenester og merverdiavgiftskompensasjon.