Entrepriserett - Erfarne entrepriseadvokater | Hjort
Hva leter du etter?

Entreprise

Bygge- og anleggsnæringen er Norges nest største næring med en samlet omsetning på over 600 milliarder kroner, nesten et halvt statsbudsjett. Fallgruvene er mange når store kontrakter med lang varighet skal inngås. Opptil 30% av kontraktene som inngås ender i større eller mindre konflikter.

Juss med forretningsmessig perspektiv – gjennom hele prosessen

Vårt team av entrepriseadvokater bistår i alle stadier av en bygge- og anleggsprosess. I tillegg til å yte juridisk rådgivning ønsker vi å være en strategisk rådgiver under planleggingen og gjennomføringen. Du kjenner ditt fagområde og prosjekt best. Vi vet hvor det er viktig å være presis på jussen. Målet er at prosjektet kan gjennomføres og leveres effektivt med færrest mulig konflikter.

Våre advokater har lang og betydelig erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygge- og anleggsbransjen. Gjennom vår rådgivning har vi opparbeidet oss inngående bransjekunnskap og kommersiell forståelse.

Vi har klientenes forretning og mål i fokus gjennom hele prosessen; fra valg av kontraktsmodell, forhandlinger, kontraktsutforming til prosjektgjennomføring og sluttoppgjør.

Vi har ikke valgt side. Vi bistår i alle typer bygge- og anleggsprosjekter, og representerer både entreprenører, byggherrer, rådgivere og leverandører. Vi mener at det å se en sak fra flere sider gjør oss til bedre rådgivere.

Når konflikter oppstår

Det er krevende å utarbeide kontrakter og avtaler som ikke gir rom for tolkning. Med store og komplekse prosjekter vil det alltid være elementer av usikkerhet. Dersom det oppstår en tvist, bistår vi både med strategisk rådgivning, forliksforhandlinger og prosedyre for domstolene.

Våre ekspertiseområder

Entreprisekontrakter

Vi har førsteklasses kunnskap om standardkontraktene samt omfattende erfaring i å utarbeide skreddersydde kontrakter. Våre advokater har god bransjekunnskap og kommersiell forståelse, og har gode forutsetninger for å bistå med valg av kontraktsmodell, forhandlinger/utforming av kontrakt samt løpende rådgivning i gjennomføringsfasen

Rådgivnings- og arkitektkontrakter

Vi bistår både oppdragsgivere og rådgivere/arkitekter i forbindelse med kontraktsutforming, løpende rådgivning i gjennomføringsfasen, og ved tvisteløsning. Vi har gjennom dette opparbeidet oss kompetanse til standardkontraktene som NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404, og vet hvilke utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med rådgivnings- og arkitektkontrakter.

Offentlige anskaffelser

En stor andel av bygge- og anleggskontraktene inngås etter regelverket om offentlige anskaffelser. Våre advokater har spesialkompetanse om dette regelverket, og kombinert med bransjekunnskap, entrepriserettslige kompetanse og prosedyreerfaring har vi de beste forutsetninger for å bistå i forbindelse med offentlige anskaffelser innen bygge- og anleggsbransjen.

Samspills- og samarbeidskontrakter

Våre advokater har mye erfaring med de ulike formene for samspills- og samarbeidskontrakter. Vi bistår regelmessig med utforming av kontraktene, rådgivning under gjennomføringen, og tvisteløsning i samspills- og samarbeidskontrakter, og vet derfor hvilke utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med slike kontrakter.

HMS i bygge- og anleggsbransjen

I samarbeid med avdelingen for arbeidsliv rådgir vi om byggherreforskriften og det øvrige HMS-regelverket som gjelder for bygge- og anleggsbransjen.

Boligutvikling

Ved salg av bolig under oppføring til forbrukere gjelder bustadoppføringsloven. Kjøperne har etter bustadoppføringsloven et sterkere vern enn det byggherren har etter standardkontraktene fra Standard Norge. Våre advokater har bistått byggherren i mange store boligprosjekter, og vet hvilke tilpasninger som bør gjøres i standardkontraktene i slike prosjekter.

Erstatningsansvar overfor tredjepersoner i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider

Bygge- og anleggsarbeider har ofte et skadepotensiale, og det skjer dessverre ulykker som fører til person – og tingskade. Slik saker reiser særlige erstatningsrettslige spørsmål, herunder om nabo- og forurensningslovgivningen som våre advokater har spesialkompetanse om.

Tvisteløsning og mekling

Alle våre entrepriseadvokater arbeider jevnlig med tvisteløsning og mekling. Målsetningen er alltid å unngå tvister, men dersom en tvist skulle oppstå har vi omfattende tvisteløsningserfaring.

"Very quick and timely responses from business-minded lawyers who work with the client to find the best possible solutions"

– Chambers and Partners