Endelig løsning i Fosensaken - avtale inngått for begge vindkraftverkene - Hjort
Hva leter du etter?

Endelig løsning i Fosensaken – avtale inngått for begge vindkraftverkene

Etter langvarig mekling ble det onsdag 6. mars 2024 signert avtale mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind DA om vindkraftverket på Roan. Før jul ble det signert avtale mellom Fosen Vind DA og Sør-Fosen sijte om vindkraftverket på Storheia. Hjort har bistått Fosen Vind DA og Roan Vind DA i meklingsprosessen.

Avtalene har som formål å ivareta reineiernes videre drift, reparerer menneskerettsbruddet Høyesterett påpekte i Fosendommen, og gir et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse i et generasjonsperspektiv.

Avtalen som ble signert den 6. mars mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind markerer slutten på en krevende periode for den berørte reindriften, men også for selskapene som har vært involvert.

– Det er godt å vite at striden om begge vindkraftverkene på Fosen nå er løst, og at det var mulig å finne fram til en løsning som partene kunne bli enige om, sier partner i Hjort, Kristin Bjella, som sammen med advokat Sjur Obrestad Gabrielsen har vært Roan Vinds og Fosen Vinds advokater i saken etter at Høyesterett avsa sin dom.

Kort om avtalen om Nord-Fosen

Avtalen legger opp til at Nord-Fosen siida skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Dette er likt tiltaket som det ble enighet om i avtalen om Sør-Fosen. Utredningen som Energidepartementet har satt i gang for å finne et område utenfor Fosen reinbeitedistrikt som følge av avtalen på Sør-Fosen sijte, utvides nå til også å gjelde Nord-Fosen siida.

Det er avtalt at Roan Vind kan fortsette produksjonen av fornybar energi på Roan slik den er i dag. Selskapet vil også betale sju millioner kroner årlig som kompensasjon til Nord-Fosen siida gjennom hele konsesjonsperioden. Videre er det akseptert at når konsesjonsperioden går ut, må Nord-Fosen siida gi samtykke dersom det skal sendes inn en ny konsesjonssøknad for vindkraftverk for dette konsesjonsområdet.

Med denne avtalen bekrefter den berørte reindriften at menneskerettsbruddet som Høyesterett fastslo, er reparert. Konsesjonen for vindkraftverkene på Fosen innebærer ikke lenger en krenkelse av artikkel 27 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. Med bakgrunn i denne avtalen har Energidepartementet også bekreftet at departementet ikke finner grunnlag for å sette i gang en prosess for vurdering av omgjøring av konsesjonsvedtaket for de to vindkraftverkene Roan og Storheia.