Avtale inngått i Fosen-saken - Hjort
Hva leter du etter?

Avtale inngått i Fosen-saken

Striden om vindkraftverket på Storheia på Fosen er nå løst. Etter en omfattende meklingsprosess mellom Sør-Fosen sijte, Fosen Vind DA, og med deltakelse fra staten, er det oppnådd enighet om en avtale. Hjort, med advokat Kristin Bjella i spissen, har bistått Fosen Vind i denne meklingen.

Avtalen som ble inngått denne uken setter punktum for en årelang strid om etableringen av vindkraftverket på Storheia. Den uavklarte situasjonen etter Høyesteretts dom i 2021 har vært av stor nasjonal interesse, og har også preget diskusjonen om mulighetene for mer utbygging av vindkraft på land.

Et team fra Hjort bestående av advokatene Kristin Bjella, Frode Innjord og Sjur Obrestad Gabrielsen har bistått Fosen Vind DA etter at dommen falt.

Staten igangsatte etter dommen forberedelser til en forvaltningsprosess for å vurdere konsesjonen på ny. Våren 2023 tok staten så initiativet til en meklingsprosess mellom partene, og med bidrag fra staten. Riksmeklingsmann Mats Ruland, tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftseier Tom Lifjell ble oppnevnt som meklere. Etter mange møter ble det oppnådd enighet 18. desember 2023.

Den minnelige avtalen innebærer en løsning på en vanskelig sak for både reindriftsutøverne i Sør-Fosen sijte og Fosen Vind.

– Kristin Bjella

Høyesterett kom i sin dom 11. oktober 2021 til at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtakene for vindkraftverket på Storheia var ugyldige. Vedtakene innebar ifølge Høyesterett et av brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 27, som beskytter minoriteters rett til å dyrke sin kultur.

– Det følger klart av menneskeretten at et brudd kan bli reparert med en meklet løsning, og det er det vi nå kan konstatere at er oppnådd. Med denne avtalen har både partene og staten bekreftet at de mener menneskerettsbruddet er reparert, sier Bjella.

Avtalens innhold i korte trekk

  • Staten forplikter seg til å gjennomføre en prosess som skal gi Sør-Fosen sijte kunne bruke et tilleggsareal utenfor Fosen fram til 2045. Sijten gis også medbestemmelsesrett for hva som skal skje med Storheia etter at konsesjonstiden er gått ut.
  • Avtalen gir i tillegg Sør-Fosen sijte en betydelig kompensasjon på 7 millioner kroner i året i hele konsesjonsperioden. Kompensasjonen vil dekke driftsmessige ulemper som følge av vindkraftetableringen, tiltak som kan sikre at Sør-Fosen sijte kan ta i bruk vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt, og andre tiltak for å fremme samisk reindrift og kulturutøvelse i et generasjonsperspektiv.

Avtalen sikrer gjennom disse tiltakene en avslutning på en vanskelig og langvarig strid om brudd på menneskerettskonvensjonen for denne gruppen.

Både Sør-Fosen sijte, Fosen Vind og energiminister Terje Aasland har gitt uttrykk for at de er glade for denne avtalen, og at den gir forutsigbarhet framover.

– Vi i Hjort slutter oss helhjertet til dette, og er både takknemlige og glade for at vi har fått lov til å være med på å løse denne saken, sier Kristin Bjella.