En av norgeshistoriens største bedragerisaker skal opp for Høyesterett - Hjort
Hva leter du etter?

En av norgeshistoriens største bedragerisaker skal opp for Høyesterett

Advokatfirmaet Hjort har i tingrett og lagmannsrett bistått energiselskapet Edison som i begge instanser har vunnet frem med krav om erstatning mot Danske Bank. Den 4. oktober 2023 ble det klart at saken skal behandles i Høyesterett.

Saken har utspring i en av norgeshistoriens største bedragerisaker. Både lagmannsretten og tingretten konkluderte med at Danske Bank ved å forsømme sitt profesjonsansvar er erstatningsansvarlig overfor Edison. Etter anke og avledet anke fra henholdsvis banken og Edison, er det nå besluttet at saken skal behandles i Høyesterett.

Kort om saken

Høsten 2019 ble Edison-konsernets norske datterselskap utsatt for en sofistikert direktørsvindel. Daglig leder i Edisons norske datterselskap mottok en henvendelse fra svindlere hvor de utga seg for å være konsernets toppsjef i Italia.

I en periode på to uker ble daglig leder i det norske selskapet manipulert til å legge inn 13 betalinger fra selskapets konto i Danske Bank til svindlernes kontoer. Til sammen utgjorde overføringene 130 millioner kroner og samtlige gikk til nyopprettede selskaper i Hong Kong.

Våren 2020 gikk Edison til sak mot sin bankforbindelse i Norge, Danske Bank, med krav om erstatning. I Oslo tingretts dom av 8. februar 2022 ble det slått fast at Danske Bank skulle ha stoppet betalingene og at banken var erstatningsansvarlig overfor Edison. Ved Borgarting lagmannsretts dom av 19. april 2023 er det slått fast at tingrettens dom var riktig.

Saken gjelder blant annet prinsipielle spørsmål om bankers plikt til å ha systemer for å beskytte kundene sine mot bedrageri», sier partner i Advokatfirmaet Hjort

– Nils Christian Langtvedt

 

Advokat og partner Nils Christian Langtvedt og senioradvokat Ole Iversen Johnstad Kalvø.

Saken er berammet i Høyesterett 9.-12. april 2024. Som i tingretten og lagmannsretten vil Edison også i Høyesterett representeres av advokat og partner Nils Christian Langtvedt. Edison har også vært bistått av senioradvokatene Ole Iversen Johnstad Kalvø og Øivind K. Foss i Advokatfirmaet Hjort som rettslige medhjelpere. Danske Bank representeres av advokat Olav Perland. For Høyesterett har bransjeorganisasjonen Finans Norge, representert ved advokat Henning Harborg, trådt inn som partshjelp for banken.