Styreverv - fristende, men risikabelt

Det er fristende å si ja til styreverv. Det gir prestisje, nettverk og ofte en pen ekstrainntekt. Man bør imidlertid merke seg at man risikerer sitt omdømme og i verste fall sin privatøkonomi hvis man ikke er kompetent og tar vervet alvorlig. Det er mange som påtar seg styreverv uten egentlig å forstå innholdet og ansvaret ved slikt verv.

Det er ikke kun profesjonelle styremedlem som får klekkelige styrehonorarer som risikerer ansvar. Nylig ble et styremedlem, som kun påtok seg vervet for å være grei og hjelpe en bekjent, holdt ansvarlig for et betydelig beløp. Tilsvarende i en sak der noen stuepiker, som hadde den romantiske ide å fortsette driften av det hotell de arbeidet i og som gikk med underskudd, ble stilt til ansvar for påfølgende tap.

Det generelle råd er at man bør tenke seg grundig om før man påtar seg styreverv.

 Styreansvar - uavhengig av selskapsform og vederlag

 Ansvaret er i utgangspunktet uavhengig av vederlagets størrelse; Aksjelovens pliktregler for styrets forvaltnings-, tilsyns- og informasjonsansvar gjelder som hovedregel uavhengig av om man får betalt for vervet.

Påtar man seg et verv som en ”vennetjeneste”, bør man vite at tjenesten forplikter og eksponerer for ansvar.

Det er også greit å være klar over at man i prinsippet kan eksponere seg for betydelig ansvar også med styreverv i idrettslag, borettslag og sameier. Velger styret eksempelvis å overse pålegg fra brannetaten om utette piper og det senere brenner eller taket ikke har snøfangere og snø faller ned og skader forbipasserende, kan styret bli holdt ansvarlig for tapet.

Når inntrer ansvar?

Ansvar inntrer dersom styremedlemmet har opptrådt rettsstridig eller objektivt sett klanderverdig, og det ikke finnes unnskyldelig grunn for dette. Den norm et styremedlem skal bedømmes etter er en norm knyttet opp mot allrounderens kunnskapsnivå og forutsetninger. Det kreves ikke av styremedlemmer på samme måte som for profesjonsutøvere at disse skal være i besittelse av særlig fagkunnskap.

Det er på det rene at manglende evne, vilje og kompetanse til å sette seg inn i de oppgaver styrevervet innebærer, ikke er ansvarsfritaksgrunn.

 Typetilfelle

Typiske ansvarsbetingende forhold er brudd på særlige pliktregler i aksjeloven, eksempelvis ved innbetaling av aksjekapital, der styremedlemmer har et objektivt ansvar for at aksjekapitalen er innbetalt til selskapet.

Et annet tilfelle er unnlatelse av å melde oppbud i tide. Styret har en særlig tilsyns- og oppbudsplikt dersom egenkapitalen er tapt. Mange styrer venter for lenge med å melde oppbud og blir holdt ansvarlige for å drive på kreditors regning. Det er greit å ha tro på selskapet, men troen må ha et visst forretningsmessig fundament. I praksis kan man se an situasjonen, men mer enn 3-6 måneder etter insolvens vil i de fleste tilfelle innebære ansvar.

Skattemyndighetene har også I den senere til blitt adskillig mer aktiv i inndrivelse av ubetalte skattekrav i konkurssituasjoner.

Styremedlemmene bli gjerne trukket med som saksøkte dersom selskapet selv ikke ventes å være bemidlet til å dekke kravet. Dertil omhandler sakene alle slags forretningsmessige beslutninger der styrets styrets forvaltnings-, tilsyns- og informasjonsansvar skule tilsi en handleplikt.

Hvordan redusere risiko for styreansvar?

Oppdager man som styremedlem misligheter og ulovlige forhold, er det viktig å få protokollert sine innsigelser mot forholdene I styreprotokollen. Send gjerne I tillegg brev til selskapet med kopi til revisor. Blir ikke forholdene rettet opp, bør man umiddelbart meddele fratreden. Husk å få dette registrert i Foretaksregisteret. Har man vært aktiv og ført tilsyn med virksomheten, samtidig som man reagerer raskt på uregelmessigheter og potensielt ansvarsbetingende forhold, er man langt på vei sikret seg mot å bli holdt ansvarlig som styremedlem.

Aksjeloven gir adgang for at generalforsamlingen vedtar ansvarsfrihet for sittende styre, og et slikt vedtak vil redusere risikoen. Imidlertid gjelder ansvarsfriheten de kun opplysningene som er lagt frem for generalforsamlingen, ikke de som er utelatt.

Videre er man kun fritatt for krav fra selskapskrav, ikke nødvendigvis fra andre kreditorer.

Styreansvarsforsikring

Flere forsikringsselskap tilbyr styreansvarsforsikring, og det er noe man virkelig bør vurdere som styremedlem. Rådet er i så fall og få dekning også for advokatkostnader.

Enn hvor dyktig og forsiktig styremedlem du er, kan du ikke dekke deg mot de uberettigede kravene. Styreforsikringene være et tveegget sverd ettersom vissheten om dekning via en forsikring nok også kan tiltrekke seg søksmål.

Rådene for å redusere risikoen for styreansvar kan sammenfattes I følgende punkter:

 ·       Vurder nøye hvorvidt du bør påta deg styrevervet

 ·       Lær deg de sentrale pliktene som følger av loven

 ·       Engasjer deg I selskapet og driften

 ·       Vær kritisk – still kritiske spørsmål til administrasjonen

 ·       Fatt godt dokumenterte beslutninger – er du uengig, få dette dokumentert

 ·       Vurder å tegne styreansvarsforsikring

 ·       Vær lojal mot selskapsinteressene.