Seier i Borgarting lagmannsrett i sak om styreansvar etter aksjeloven § 17-1 - Hjort
Hva leter du etter?

Seier i Borgarting lagmannsrett i sak om styreansvar etter aksjeloven § 17-1

I dom fra Borgarting lagmannsrett 23. januar 2024, fikk Hjorts klient medhold i krav om erstatning etter aksjeloven § 17-1. Etter bestemmelsen kan blant annet daglig leder, styremedlemmer eller aksjeeiere bli holdt personlig ansvarlig for en skade som er voldt forsettlig eller uaktsomt.

Både styremedlemmet og Hjorts klient (kreditor) anket tingrettens dom, hvor kreditor hadde fått medhold i deler av erstatningskravet – som besto av flere erstatningsposter – overfor det aktuelle styremedlemmet.

Hjort overtok saken for lagmannsretten, og resultatet i Borgarting lagmannsrett innebar en tredobling av tilkjent erstatningsbeløp, sammenlignet med resultatet i tingretten.

Kort om saken

Bakgrunnen for erstatningskravet var styremedlemmets manglende utstedelse av et eksigibelt gjeldsbrev for et lån kreditor hadde ytt til selskapet for finansiering av et hotellprosjekt, og hvor tilbakebetalingen ble misligholdt.

Styremedlemmet fremmet en rekke innsigelser mot erstatningskravet.

Det ble anført at det verken forelå ansvarsgrunnlag eller årsakssammenheng, og at kreditor uansett hadde frafalt et erstatningskrav, som følge av at kravet var frafalt overfor selskapet. Videre ble det anført at kreditor hadde reklamert for sent, og at kravet var bortfalt som følge av passivitet. Det ble også hevdet at en utbetaling på kr 1 300 000 fra en annen aktør til kreditor, måtte komme til fradrag i erstatningskravet mot styremedlemmet, samt at det måtte foretas et berikelsesfradrag for delvis dekning av renter. Endelig anførte styremedlemmet at det måtte gjøres fradrag i erstatningen basert på kreditors medvirkning til eget tap.

Lagmannsretten avviste samtlige av styremedlemmets innsigelser til erstatningskravet, og tredoblet erstatningsbeløpet som ble tilkjent i tingretten.

Dette sier dommen om styreansvar etter aksjeloven

Selv om terskelen for å ilegge personlig styreansvar generelt sett er høy, viser avgjørelsen at styreansvaret er reelt, og at terskelen er lavere jo større ubalanse det er i det profesjonelle styrkeforholdet mellom partene. Som styremedlem, daglig leder, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker og aksjeeier, er det dermed viktig å være bevisst det personlige ansvaret som følger med.

I dagens situasjon, hvor økte kostnader har ført til vanskeligere tider for store deler av næringslivet, er det spesielt viktig å være bevisst styremedlemmers og daglige lederes personlige ansvar.

I Hjort har vi betydelig erfaring med forebyggende rådgivning, vurdering av om det er grunnlag for å gjøre personlig ansvar gjeldende og håndtering av slike typer av tvistesaker.