Oversikt over regler om permittering og koronavirus | Hjort

Hva leter du etter?

Oversikt over regler om permittering og koronavirus

Mange virksomheter vurderer i disse dager å permittere noen, flere eller alle arbeidstakere. En del virksomheter har allerede igangsatt permitteringer. Stortinget har i dag varslet viktige endringer i regelverket om permittering. Her gis en overordnet oversikt over reglene om permittering slik de vil være basert på de forslagene Stortinget har samlet seg om i dag.

Oppdatert 27. mars 2020

1      Innledning

Virksomheter som er bundet av en tariffavtale som inneholder regler om permittering, vil måtte følge reglene i tariffavtalen. Virksomheter som ikke er bundet av slike tariffavtaler, vil kunne permittere etter ulovfestede regler.

2      Grunnlag for permittering

Det må foreligge et saklig grunnlag for permittering. Det er midlertidige sysselsettingsproblemer som kan gi grunnlag for permittering. Kort kan det sies at det vil foreligge et saklig grunnlag for å permittere arbeidstakere når de i en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en for arbeidsgiver forsvarlig måte. En reduksjon i oppdragsmengden på grunn av koronavirus og tiltak iverksatt på grunn av koronavirus, vil kunne gi saklig grunnlag for permittering.

Dersom ikke alle arbeidstakere skal permitteres, må det foretas en saklig utvelgelse av hvilke arbeidstakere som skal permitteres. Arbeidsgiver kan da bruke virksomhetens behov og arbeidstakernes kompetanse som grunnlag for utvelgelsen av hvem som skal permitteres.

Det bør også vurderes delvis permittering av arbeidstakere som et alternativ til 100 % permittering. Etter dagens regler kan det først kreves dagpenger ved minst 50 % permittering, men dette er av regjeringen foreslått endret slik at det kan kreves dagpenger allerede ved 40 % permittering.

3      Drøftelser med tillitsvalgte

Det må gjennomføres drøftelser med de tillitsvalgte før det treffes endelig beslutning om permittering. Det gjelder ingen særskilt frist for innkalling til slike drøftelser. I disse dager må slike drøftelser kunne gjennomføres per Skype eller tilsvarende.

Det bør lages en kort protokoll fra et slikt møte slik at det i ettertid kan dokumenteres at drøftelser har vært gjennomført og hva som har vært drøftet.

4      Varsel om permittering

Det må sendes et varsel om permittering til hver enkelt arbeidstaker idet varselet må vedlegges arbeidstakernes etterfølgende søknad om dagpenger. Det må her blant annet angis hvor lenge permitteringen antas å vare. Perioden vil imidlertid senere både kunne forkortes og forlenges hvis forholdene endrer seg. Arbeidstakere kan imidlertid ikke permitteres uten lønn i mer enn 6 måneder i løpet av en 18-månedersperiode.

For å lette behandlingen av søknader om dagpenger fra permitterte arbeidstakere, har NAV anmodet om at varselet om permittering også inneholder følgende opplysninger:

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om at det er grunnlag for permittering
  • Fra hvilken dato den permitterte ble ansatt hos arbeidsgiver
  • Den permittertes stillingsbrøk på permitteringstidspunktet

Det må også oppgis om den permitterte permitteres 100 % eller delvis (og i så fall med angivelse i % hvor omfattende permitteringen er).

Som hovedregel må det sendes varsel om permittering med to ukers frist. Ved uforutsette hendelser kan det i stedet gis varsel med to dagers frist. På NAVs nettsider er det antatt at permittering på grunn av koronavirus kan være uforutsett slik at varsel kan gis med to dagers frist. Selv om koronavirus har vært omtalt en stund, er omfanget av iverksatte tiltak noe det var vanskelig å forutse. Dette må imidlertid vurderes konkret av den enkelte arbeidsgiver og drøftes med de tillitsvalgte.

5      Lønnsplikt i arbeidsgiverperioden

Etter tidligere regler måtte arbeidsgiver betale lønn i 15 dager etter utløpet av varslingsfristen (som vil være på to uker eller to dager, jf. ovenfor). Denne perioden med lønnsplikt i 15 dager er med virkning fra 20. mars 2020 redusert til to dager. Samtidig er det besluttet at staten skal dekke lønn i en periode på 18 dager etter dette. Fra utløpet av varslingsfristen vil således arbeidstakere ha krav på full lønn i to dager fra arbeidsgiveren og deretter full lønn i 18 dager fra staten. Staten vil imidlertid ikke dekke lønn som overstiger seks grunnbeløp, det vil si en årslønn som overstiger ca. kr 600 000.

Disse endringene trådte i kraft umiddelbart. Det er videre fastsatt at de nye reglene også skal gjelde for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen. Arbeidsgivere som har permittert arbeidstakere før ikrafttredelsen av de nye reglene, vil således kunne påberope seg de nye reglene fra ikrafttredelsen. Lønnsplikten for arbeidsgiver vil således i slike tilfeller opphøre fra ikrafttredelsen forutsatt at det da allerede har løpt en arbeidsgiverperiode på minst to dager.

6      Melding til NAV

Dersom det er aktuelt å permittere minst 10 arbeidstakere, må det sendes særskilt varsel til NAV om dette. Dette er det nærmere informasjon om her (under overskriften «Arbeidsgivers meldeplikt til NAV om permittering»), herunder med lenke til det skjemaet som skal benyttes:

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

7      Dagpenger

Permitterte arbeidstakere må selv søke om dagpenger. Dagpengene utgjorde tidligere som hovedregel 62,4 % av årslønnen begrenset opp til seks grunnbeløp. Dette ga maksimalt kr 7 190 per uke før skatt.

Stortinget vedtok 20. mars 2020 å endre dette slik at arbeidstakere etter dag 20 i permitteringstiden sikres en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til tre grunnbeløp (ca. kr 300 000) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over tre grunnbeløp og opp til seks grunnbeløp (ca. kr 600 000). Videre er inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger redusert til 0,75 grunnbeløp.

Tidligere fulgte det av dagpengeforskriften at det ikke ble beregnet dagpenger i påsken eller julen ved permittering i mindre enn seks uker. Dette unntaket er opphevet med virkning fra 20. mars 2020.

Fagområde