Nytt år – hva med ferie og feriepengene? - Hjort
Hva leter du etter?

Nytt år – hva med ferie og feriepengene?

Det nærmer seg slutten av et kalenderår. I den forbindelse oppstår det ofte flere spørsmål angående eventuelle resterende feriedager og i visse tilfeller også utbetaling av feriepenger.

I det videre tar vi sikte på å besvare noen av de vanligste spørsmålene som oppstår.

Ferieavvikling

Ferielovens utgangspunkt er at arbeidstakere har krav på 25 virkedager feriefritid. Lovens ordning er at alle dager regnes som virkedager, unntatt søndager eller helligdager. Dette betyr at også lørdager anses som virkedager i ferielovens forstand. 25 virkedager utgjør derfor 4 uker og 1 dag ferie for arbeidsplasser som opererer med en vanlig femdagers uke.

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal drøfte når ferien skal tas ut i god tid før selve ferieavviklingen. Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene er det imidlertid arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten. Arbeidstakeren kan likevel kreve å avvikle hovedferien (18 virkedager) i hovedferieperioden, 1. juni til 30. september. I tillegg kan arbeidstaker kreve at restferien (7 arbeidsdager) gis samlet innenfor ferieåret.

Utgangspunktet er at arbeidstaker plikter å avvikle ferietiden hvert år. Hensikten er å sikre arbeidstakere årlig fritid av et visst minimum.

Overføring av ferie

Fra dette utgangspunktet finnes det imidlertid noen unntak. Etter nærmere regler er det åpnet for overføring av feriedager til påfølgende år. Dette må imidlertid avtales mellom partene og avtalen må være skriftlig. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan ensidig fastsette overføring av ferie. Bakgrunnen for kravet til skriftlighet er nettopp at overføring av ferie bryter med det grunnleggende utgangspunktet skissert foran. I tillegg er skriftlighet en hensiktsmessig måte for å skape oversikt over forholdene mellom partene.

Det er kun adgang til å avtale overføring inntil 12 virkedager til det påfølgende ferieår. Overføring av flere virkedager vil innebære at arbeidstaker får betydelig mindre ferie enn det som anses å være hensiktsmessig. Regelen skal sikre at arbeidstaker ikke går lange perioder uten ferie, uavhengig av om arbeidstaker tilsynelatende har ønsket dette selv eller ikke.

Det er imidlertid slik at for de tilfellene der en arbeidstaker rent faktisk ikke har avviklet den lovbestemte ferien ved årets slutt, skal alle ikke-avviklede feriedager automatisk overføres til det påfølgende år. En arbeidstaker skal derfor aldri miste sine feriedager, uavhengig av om det manglende uttaket av ferie skyldes brudd på ferielovens regler, sykdom eller avvikling av foreldrepermisjon.  Det er heller ikke adgang til å utbetale resterende feriedager slik at feriedagene går tapt. Feriedagene som en arbeidstaker har krav på overføres automatisk til påfølgende år.

Disse begrensingene gjelder imidlertid kun den lovfestede retten til ferie, det vil si de 25 virkedagene som beskrevet ovenfor. Det er ikke uvanlig at det er avtalt 5 uker ferie på mange arbeidsplasser. De feriedager utover de påkrevde 25 virkedagene i henholdt til ferieloven kan partene mer fleksibelt disponere over. Disse ekstra dagene kan overføres til neste år i tillegg til de 12 dagene som ferieloven gir adgang til. Arbeidsgiver kan alternativt beslutte å utbetale lønn i stedet for avvikling av disse feriedagene. Begge alternativene forutsetter at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om dette. Dersom arbeidsplassen er bundet av tariffavtale, eller noe annet fremkommer i de individuelle arbeidsavtalene, kan det imidlertid være begrensninger i adgangen til å løse ikke-avviklede feriedager på denne måten.

Manglende utbetalt lønn ved ikke-avviklede feriedager

Ferieloven legger opp til at arbeidsgivere skal utbetale opptjente feriepenger når arbeidstakerne faktisk tar ut sin ferie. De aller fleste arbeidsgivere utbetaler imidlertid opptjente feriepenger i juni i stedet for lønn. Dermed mottar ikke arbeidstakeren lønn for juni, tross at de jobber denne måneden. I praksis «repareres» dette ved at arbeidstakeren mottar lønn når de avvikler ferien, eksempelvis i juli. Arbeidsgiver må være oppmerksom på at dersom arbeidstakeren ikke tar ut sin ferie, vil vedkommende ha lønn for juni til gode. Dette må arbeidsgiver sørge for å utbetale til arbeidstakeren.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du eller din virksomhet har spørsmål om ferieavvikling og feriepenger i forbindelse med årsskiftet.

Vår artikkelserie Arbeidsrettspraksis gir deg en løpende oppdatering av rettspraksis på arbeidsrettsfeltet. Ønsker du å bli varslet når vi legger ut neste utgave av Arbeidsrettspraksis? Send beskjed til marked@hjort.no og du vil bli satt på nyhetsbrevlisten.