Nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett av stor betydning for entreprenørbransjen - Hjort
Hva leter du etter?

Nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett av stor betydning for entreprenørbransjen

Flere av NS-kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsprosjekter inneholder bestemmelse om frist for entreprenøren til å ta ut søksmål ved avslag fra byggherren på et varsel om irregulær endring, vederlagsjustering eller fristforlengelse.

Dersom ikke spørsmålet er krevd avgjort av en oppmann før overtakelsen, legger flere NS-kontrakter, blant annet NS 8405 og 8407, opp til at kravet tapes med mindre «Entreprenøren tar de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldgift (…) senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktarbeidet, med mindre partene blir enige om en lengre frist».

For å avbryte fristen på åtte måneder tas det ofte ut forliksklage. De fleste entreprisetvister blir innstilt i forliksrådet, slik at entreprenøren deretter må ta ut stevning for tingretten for avgjørelse av tvisten. Ny lagmannsrettsavgjørelse konkluderer med at det må tas ut stevning innen tre måneder. Avgjørelsen er dermed svært viktig for entreprenørbransjen å merke seg.

Begrunnelsen til lagmannsretten er at fristen for å ta ut søksmål i NS-kontraktene verken er en foreldelsesregel eller en søkmsålsfrist, men «en annen type frist». På denne bakgrunn kom retten til at tvisteloven § 18-3 tredje ledd regulerer fristen for å ta ut stevning, som «innebærer at det gjelder en frist på tre måneder etter at forliksrådets innstilling ble forkynt».

Lagmannsrettens dom er ikke rettskraftig, noe som innebærer at dommen vil kunne bli forsøkt anket inn til Høyesterett for endelig avklaring.