Ny internasjonal standard: Ledelsessystem for antikorrupsjon - Hjort
Hva leter du etter?

Ny internasjonal standard: Ledelsessystem for antikorrupsjon

Nylig ble en ny internasjonal standard for antikorrupsjon lansert i Norge. Standarden heter «Ledelsessystem for antikorrupsjon» (NS-ISO 37001) og er et resultat av et bredt internasjonalt samarbeid som har pågått siden 2013.

Hensikten med standarden er å etablere et skikkelig system for å motarbeide korrupsjon. Standarden skal være anvendelig for alle typer og størrelser av organisasjoner og skal være egnet til å forebygge alle mulige former for korrupsjon. Den bygger av den grunn i stor grad på generelle prinsipper og er skrevet for å kunne tilpasses den enkelte organisasjon.

Standarden vil bli et viktig ledd i bedrifters arbeid med å ta antikorrupsjon på alvor. Dette gjelder særlig idet lovgivningen i Norge ikke gir noen veiledning om forebyggende tiltak mot korrupsjon. Innføring av standarden i organisasjonen og eventuell intern eller ekstern sertifisering, vil redusere risikoen for korrupsjon, gi bedriften troverdighet og vil være et argument for at bedriften har iverksatt nødvendige tiltak for å forebygge korrupsjon. Dersom bedriften likevel blir gjenstand for etterforskning, vil dokumenterbar etterlevelse av standarden være et argument for at foretaksstraff ikke skal ilegges, jf straffeloven § 28 første ledd litra c. For personlig straffeansvar for ledere vil det og kunne være av betydning om man har innført standarden og om man har fulgt tiltak fastsatt i medhold av standarden.

Standarden har som forutsetning at ledelsen har en riktig forståelse av virksomheten. Denne forståelsen danner grunnlaget for de tiltak som skal iverksettes. Videre er det en forutsetning at ledelsen har en tydelig antikorrupsjonspolicy og et fungerende compliance system. Ledelsessystemet for antikorrupsjon kan integreres i organisasjonens øvrige ledelse eller etableres selvstendig på samme nivå som eller over selskapets øvrige ledelse.

Når det gjelder det nærmere innholdet av standarden, inneholder den både krav og veiledning for å etablere, opprettholde og forbedre kontrollfunksjoner for å motvirke korrupsjon. Dette er eksempelvis anvisning på å utnevne ansvarlige for tilsyn og opplæring samt prosedyrer for rapportering av mistenkelige forhold og etterforskning av disse. Standarden inneholder sjekklister over hva som kreves og hva som anses som tilstrekkelig.

Idet standarden skal passe for alle typer virksomheter av ulike størrelser, er den lite spesifikk. Det er imidlertid gjennomgående tydelige krav om rapportering til toppledelsen og klare forventninger til bakgrunnsundersøkelser og risikovurderinger av ansatte, samarbeidspartnere og kunder mv. Det stilles også krav om at alle ledd i virksomheten blir gjort kjent med organisasjonens antikorrupsjonstiltak.

Standarden forutsetter at antikorrupsjonsarbeidet samordnes med virksomhetenes arbeid mot øvrige straffbare forhold. Innføringen av standarden vil følgelig kunne ha betydning også for motarbeidelse av andre straffbare forhold.

Advokatfirmaet Hjort DA bistår små og store organisasjoner med å etablere, kvalitetssikre, videreutvikle og forbedre systemer for antikorrupsjon.