Mva-kompensasjon – frem krav om nettoprinsipp - Hjort
Hva leter du etter?

Mva-kompensasjon – frem krav om nettoprinsipp

Inntil EBY i Oslo kommune har avklart hvordan de skal håndtere momskompensajonen, bør utviklere fortsatt fremme krav om bruk av nettoprinsippet i forhandlinger med kommunen

Bystyret i Oslo kommune traff den 25. april 2018 vedtak om at kommunen skal overta justeringsrett for merverdiavgift som påløper i forbindelse med utbygging av offentlig infrastruktur.

Det ble videre vedtatt at det ved fastsettelse av størrelsen på eiendomsutviklers bidrag, skal tas hensyn til effekten av merverdiavgiftskompensasjon for kommunen, slik at det er netto kostnader for offentlige infrastrukturtiltak som fordeles mellom kommunen og utbygger.

For eiendomsutviklere var vedtakelsen av nettoprinsippet viktig, fordi det etter vår vurdering innebærer at merverdiavgiften ikke blir en endelig kostnad i prosjektet. Hvis f.eks. kostnaden for infrastrukturen som skal bygges er kr 5 millioner inkl. mva., fastsettes utviklers andel til kr 4 millioner (eks. mva).

Etter bystyrets vedtak har flere eiendomsutviklere innledet forhandlinger med EBY og fremmet krav om at det er netto kostnader (eks. mva.) til tiltaket som skal dekkes.

I kjølvannet av bystyrets vedtak, fikk EBY i oppgave å klargjøre hvordan vedtaket skulle følges opp i kommunens utbyggingsavtalepraksis. Kommunen har allerede innarbeidet bestemmelser om overtakelse av justeringsrett i sin mal for utbyggingsavtaler, men arbeider fortsatt med å avklare hvordan bystyrets vedtak om «nettoprinsippet» skal følges opp i praksis. Dette gjelder både ved inngåelse av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven § 17-3, og ved pålegg etter § 18-1.

Enkelte formuleringer i bystyrets vedtak kan tyde på at nettoprinsippet kun skal gjelde for tiltak som følger av utbyggingsavtale, og ikke pålegg. Slike pålegg er meget praktisk for utviklere, og kan involvere store beløp. For utviklere er det neppe noen god grunn for at nettoprinsippet skal praktiseres forskjellig avhengig av om grunnlaget for infrastrukturen er utbyggingsavtale eller pålegg.

EBY har opplyst at saken nå skal være til behandling hos Byrådsavdeling for byutvikling, og at EBY ikke er kjent med når avklaring kan forventes. Samtidig venter mange utviklere på en avklaring. Det er derfor uheldig at kommunen ikke kan opplyse om når avklaring av hvordan bystyrets vedta fra april 2018 skal forstås, vil foreligge.

I mellomtiden bør utviklere fortsatt fremme krav om bruk av nettoprinsippet i forhandlinger med kommunen. Også der hvor grunnlaget for infrastrukturutbyggingen er pålegg etter plan- og bygningsloven § 18-1, bør utviklere kreve kompensasjon etter nettoprinsippet.

 

Artikkelen ble først publisert i Estate