Konkurransen om de første havvindområdene er nå åpnet - Hjort
Hva leter du etter?

Konkurransen om de første havvindområdene er nå åpnet

Det er gått snart tre år siden områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for havvindkraft-produksjon. Under pressekonferansen tirsdag 29. mars 2023 kunngjorde Olje- og energidepartementet konkurranse om prosjektområder til havvind i begge områdene. Det innebærer at det for første gang er åpnet for søknader til havvind på norsk sokkel. Det er lagt opp til at prosjektområdene for både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord tildeles innen utgangen av 2023.

De endelige utlysningsdokumentene bygger i det vesentlige på de forslag som ble sendt på høring i desember 2022, men med en del presiseringer. Departementet har således kommet næringen i møte på en del punkter, blant annet rundt kravene til referanseprosjekter.

Olje- og energidepartementet har som forventet valgt ulike konkurransemodeller for de to områdene. Konkurransen om Sørlige Nordsjø II gjennomføres etter en auksjonsmodell, mens prosjektområdene i Utsira Nord tildeles etter en kvalitativ konkurranse uten prekvalifisering.

Vinnerne av konkurransene får tildelt et prosjektområde med en tidsavgrenset og eksklusiv enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning og søke konsesjon etter havenergiloven. Regjeringen har satt som mål at de første havvindprosjektene skal være i drift innen 2030.

Under sammenfatter vi de viktigste punktene i utlysningsdokumentene.

Sørlige Nordsjø II

Sørlige Nordsjø II ligger i Nordsjøen nært havgrensen mot Danmark og Tyskland. Området er tiltenkt bunnfast havvind, og er åpnet for en samlet kapasitet på 3000 MW. På grunn av debatt om det skal legges til rette for krafteksport til utlandet, har regjeringen tidligere besluttet at Sørlige Nordsjø II skal deles i to faser på 1 500 MW hver. I denne omgang er det mulig å søke om å få tildelt areal på 605 kvadratkilometer, der installert effekt skal være mellom 1 400 og 1 500 MW.

Prosjektområdet for første fase av Sørlige Nordsjø II tildeles ved auksjon. Søkere som ønsker å delta i auksjonen må sende søknad om prekvalifisering innen 4. august 2023. Forventet tidsplan for havvindprosjekt i Sørlige Nordsjø II ser slik ut:

 • Utlysning kunngjøres: mars 2023
 • Periode for innsendelse av spørsmål: 17. april til 1. juni 2023
 • Frist for innlevering av søknad om prekvalifisering: 4. august 2023 kl. 12:00
 • Forventet offentliggjøring av detaljerte auksjonsregler: august 2023
 • Forventet vedtak om prekvalifisering: oktober 2023
 • Forventet auksjonstidspunkt: desember 2023

I prekvalifikasjonsprosessen blir søkerne vurdert etter følgende tre kriterier: gjennomføringsevne (60 %), bærekraft (20 %) og positive lokale ringvirkninger (20 %).

 • Gjennomføringsevne: Søkerne må oppfylle havenergilovas krav til teknisk kompetanse, finansiell styrke, samt relevante krav til HMS. Det stilles krav om at søkerne må ha egenkapital tilsvarende minst 20 % av estimert investeringskostnad, og omsetning på 40 milliarder kroner hvert av de siste tre årene. Det er også stilt krav om prosjektkonsept, prosjektplan og finansieringsplan for å sikre tilstrekkelig fremdrift i prosjektet.
 • Bærekraft: Søkerne vurderes etter de fire underkriteriene klimafotavtrykk, sameksistens, avfall, resirkulering og gjenbruk samt natur og miljø. Søkerne må blant annet kvantifisere estimert klimafotavtrykk og dokumentere en plan for sameksistens.
 • Positive lokale ringvirkninger: Regjeringen ønsker at havvind i Sørlige Nordsjø II skal bidra til industriutvikling, særlig i leverandørkjedene. Under kriteriet bærekraft blir søkerne vurdert etter følgende tre underkriterier: Kompetanseutvikling, små- og mellomstore bedrifter samt utvikling av leverandørindustrien.

Søkerne må oppfylle samtlige prekvalifikasjonskriterier for å komme videre i prosessen. Det vil innenfor hvert prekvalifiseringskriterium bli gitt en poengsum fra 1-10, basert på en skjønnsmessig evaluering av underkriteriene (med unntak av underkriteriene om prosjektansvarliges integritet og HMS som vil bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt).

Beste søknad innenfor hvert prekvalifiseringskriterium vil få 10 poeng, mens det blir gitt en poengsum som gjenspeiler relevante forskjeller relativt til beste søknad for øvrige søknader.

Etter at departementet har rangert søkerne som oppfyller prekvalifikasjonskriteriene, vil mellom seks og åtte søkere få delta i auksjonen.

Gjennomføring av auksjonen:

 • Auksjonen gjennomføres som en engelsk auksjon med åpen budgivning.
 • Departementet foreslår at det skal settes en reservasjonspris som angir startpunkt for budgivningen, og vil fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om at denne skal settes til 66 øre/kWh.
 • Ved uavgjort auksjon avgjøres konkurransen basert på rangeringen i prekvalifiseringsprosessen.

Støttemodellen for Sørlige Nordsjø II er ikke endelig fastsatt. Departementet vil be Stortinget om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt. En nærmere beskrivelse av støttemodell og differansekontrakt vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Det er for øvrig allerede reist spørsmål fra markedet ved den reservasjonsprisen som foreslås fra departementet. Med de store transmisjonskostnader som påløper for utvikleren, ligger en pris på 66 øre/kWh antageligvis godt under gjeldende LCOE (energikostnaden over levetiden), og enkelte i bransjen har bemerket at dette kan føre til at få eller ingen kommer til å legge inn bud med pris lik eller under reservasjonsprisen. Det blir spennende å følge utviklingen frem til nyttår på dette punkt.

Utsira Nord havvindprosjekt

Utsira Nord ligger i Nordsjøen utenfor Haugesund. Plasseringen gjør området særlig egnet for flytende havvind. Arealet er delt i tre prosjektområder, der installert effekt i hvert prosjektområde skal være mellom 460 MW og 500 MW. Prosjektområdene og kapasiteten kan bli justert.

Konkurransen om Utsira Nord blir gjennomført som en kvalitativ konkurranse uten prekvalifisering. Forventet tidsplan for Utsira Nord ser slik ut:

 • Utlysning kunngjøres: mars 2023
 • Periode for innsendelse av spørsmål: april til 1. juni 2023
 • Frist for innlevering av søknad: september 2023
 • Forventet tildeling av prosjektområder: desember 2023

Søkerne blir vurdert etter fem kvalitative kriterier: Kostnadsnivå 2030 (30%), innovasjon og teknologiutvikling (20 %), gjennomføringsevne (30 %), bærekraft (10 %) og positive lokale ringvirkninger (10 %).

 • Kostnadsnivå 2030: Søkerne må fremlegge et lavest mulig kostnadsanslag for et 500 MW flytende havvindprosjekt satt i full drift i 2030. I tillegg til at kostnadsanslaget skal være lavest mulig, blir anslaget vurdert etter hvor realistisk det er.
 • Innovasjon og teknologiutvikling: Under dette kriteriet blir søkerne vurdert etter potensiale for kostnadsreduksjoner og spredningspotensial. Søkerne må blant annet legge frem estimat av potensialet for kostnadsreduksjoner fra 2030 til 2035.
 • Gjennomføringsevne: Søkerne må oppfylle havenergilovas krav til teknisk kompetanse, finansiell styrke, samt relevante krav til HMS. Det stilles krav om at prosjektselskapet må ha egenkapital tilsvarende minst 20 % av estimert investeringskostnad, og at søkeren (konsortiet samlet) må ha en omsetning på 30 milliarder kroner hvert av de siste tre årene. Det er også stilt krav om prosjektkonsept, prosjektplan og finansieringsplan for å sikre tilstrekkelig fremdrift i prosjektet.
 • Bærekraft: Søkerne vurderes etter de samme fire underkriteriene som Sørlige Nordsjø II.
 • Positive lokale ringvirkninger: Søkerne blir vurdert etter de samme tre underkriteriene som Sørlige Nordsjø II.

Etter søknadsfristens utløp vil departementet rangere søkerne. De tre søkerne med høyest poengsum tildeles hvert sitt prosjektområde. Vinnerne får velge foretrukket prosjektområde i rekkefølge etter høyest poengsum.

Som ledd i konsesjonsprosessen vil det bli gjennomført konkurranse om statsstøtte. Departementet vil foreslå at konkurransen gjennomføres ved tosidige differansekontrakter som støttemekanisme. De vil også foreslå å sette et tak på statsstøtten og at det ved gjennomføring av auksjonen blir satt en reservasjonspris. Prosjekter som blir tildelt statsstøtte vil motta støtte for et prosjekt opp til 500 MW.

Departementet vil foreslå at ett av de tre prosjekt som er tildelt et prosjektområde ikke mottar støtte i denne omgang. Det legges likevel opp til at vedkommende søker kan beholde eksklusiviteten for det angjeldende området en periode, for å videreutvikle og modne prosjektet. En vil da kunne søke om støtte fra det ordinære støtteapparatet, eller kunne delta i konkurransen om støtte ved en senere utlysning av et nytt område som åpnes for havvind (departementet har antydet at dette vil kunne skje i 2025).