Advokater som hjelper deg å kjempe for menneskerettigheter | Hjort
Hva leter du etter?

Menneskerettigheter

Menneskerettighetene vedrører individets grunnleggende rettigheter. Advokatfirmaet Hjort har lang tradisjon i arbeid med menneskerettigheter, både på overordnet prinsipielt plan og gjennom representasjon av klienter i enkeltsaker. Våre advokater er også engasjert i internasjonale klagesaker, med erfaring fra prosedyre blant annet for Den europeiske menneskerettsdomstol.

Som rettsområde har menneskerettighetene gjennomgått en sterk utvikling i løpet av de siste to tiårene. Denne utviklingen er ført an av Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstol på bakgrunn av enkeltsaker som er brakt inn for domstolene. Menneskerettighetene er i dag en praktisk viktig rettskilde som vil kunne ha betydning for de fleste livsområder. Eksempler på områder hvor menneskerettighetene vil kunne slå inn er:

  • Strafferetten (politi og påtalemyndighet).
  • Ulike former for tvangsutøvelse fra myndighetenes side, for eksempel innen barnevern, psykiatrien og andre institusjoner (for eksempler fengsler) og tvangsutsendelse av utlendinger.
  • Store deler av offentlig forvaltning, herunder regulering av fast eiendom.
  • Retten til ytringsfrihet, herunder avveininger mot ærekrenkelsesvern.
  • Beskyttelse av familie- og privatliv.
  • Generelt i anledning prosess og tvister for domstolene.

Kontaktpersoner