Advokater i forvaltningsrett | Hjort
Hva leter du etter?

Forvaltning

Inngående kunnskap om alminnelig forvaltningsrett er en grunnleggende forutsetning for å yte bistand til offentlig virksomhet, uavhengig av om det dreier seg om å treffe vedtak, anbudsprosesser, avtaleinngåelse eller forretningsvirksomhet. Krav til habilitet og forsvarlig saksbehandling gjelder for alle sider av forvaltningens virksomhet. Inngående kjennskap til forvaltningsretten er videre sentralt i mye av vår rådgivning til private virksomheter og privatpersoner i kontakt med offentlige myndigheter.

Vi bistår det offentlige med lov- og utredningsarbeid, vurdering av hjemmelsspørsmål, organisering av virksomhet, forhandlinger, kontraktsrettslige spørsmål og i forbindelse med klager eller søksmål fra private.

Vi yter også bistand til privatpersoner og private virksomheter i søknadsprosesser, klagesaker, prosesser for domstolene og i dialog med myndighetene. Bistanden omfatter områder som plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, trygderett, utlendingsrett, barnevern mv.

Våre advokater har bakgrunn fra blant annet Regjeringsadvokaten, Statsministerens kontor, Sivilombudsmannen, departementene og ESA. Flere av våre advokater er anerkjent som de fremste ekspertene i landet på forvaltningsrett.

Utvalgte ekspertiseområder

Myndighetskontakt

Private virksomheter og privatpersoner møter det offentlige i ulike sammenhenger. Hjort bistår med rettslig og strategisk rådgivning i alle sammenhenger der det er nødvendig med kontakt med offentlige myndigheter. Hjort har lang erfaring med å bistå næringslivet og privatpersoner i kontakten med offentlige myndigheter.

Offentlige reguleringer og rammevilkår

Næringslivet må forholde seg til ulike typer av offentligrettslig regulering og rammevilkår fastsatt av myndighetene. Dette stiller krav til etterlevelse, handlemåte og rapportering. Hjort bistår større og mindre private virksomheter for å sikre etterlevelse av offentligrettslig regulering innenfor en lang rekke bransjer. Vi yter bistand til aktører innenfor blant annet telekom, olje og gass, energi, life science og mat-sektoren. Vår bistand omfatter blant annet søknadsprosesser, anbudsprosesser, høringer, påvirkningsarbeid og strategisk rådgivning, klage til offentlig myndighet og tvisteløsning for domstolene.

Offentlighet og taushetsplikt

Alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Innsynsretten er grunnleggende, men har også sine grenser. Et særlig spørsmål er hvilke opplysninger som er underlagt taushetsplikt, og som forvaltningen ikke har lov til å gi ut til andre.

Vår bistand omfatter søknad/krav om innsyn, klagesaker til offentlig myndighet og Sivilombudsmannen, samt bistand med å utarbeide retningslinjer og rutiner for behandling av innsynskrav i det offentlige. Vi driver også utstrakt foredragsvirksomhet om temaet offentlighet/innsyn.

Våre advokater er eksperter på offentleglova, partsinnsyn og taushetsplikt, og bistår både private og offentlige organer med vurderinger av hvilken informasjon allmennheten og partene i en sak har krav på. Hjort-advokat Kristian Brandt er medforfatter av kommentarutgaven til offentleglova (Universitetsforlaget/Juridika).

Organisering av offentlig virksomhet

Det offentlige organiserer sin virksomhet på stadig nye måter, for å ivareta offentlige oppgaver på en best mulig måte.

Organisering av offentlig virksomhet krever inngående kunnskap om offentlig sektor og de rammebetingelser det offentlige har. I tillegg kreves det særlig innsikt i blant annet selskapsrettslige, statsstøtterettslige, anbudsrettslige, arbeidsrettslige og skatte- og avgiftsmessige forhold.

Vi kan tilby helhetlig bistand til offentlige organer som ønsker å organisere hele eller deler av virksomheten i for eksempel et aksjeselskap. Hjorts brede erfaring og tverrfaglige kompetanse gjør oss i stand til å rådgi klienten hele veien fra idestadiet til det nye selskapet er etablert.

Tilskuddsforvaltning

Hjort har over en årrekke bistått ulike offentlige organer og virksomheter som yter tilskuddsforvaltning. Denne type virksomhet reiser en rekke spørsmål knyttet til vilkår for støtte, oppfølging og kontroll m.v.