Høyesterett klarlegger: Tilbakekjøpsrett utenfor skilsmisseoppgjørets delingsgrunnlag - Hjort
Hva leter du etter?

Høyesterett klarlegger: Tilbakekjøpsrett utenfor skilsmisseoppgjørets delingsgrunnlag

Hovedregelen ved separasjon og skilsmisse er at ektefellenes formuer som er felleseie, skal deles likt. I en nylig avgjørelse fra Høyesterett ble det klargjort hvordan en tilbakekjøpsrett for aksjer skal behandles i et skilsmisseoppgjør.

Sakens bakgrunn

Saken gjelder en ektefelle som hadde overdratt verdifulle aksjer til sine tre barn omtrent tre og et halvt år før ekteskapet tok slutt. Overdragelsen inkluderte en klausul som ga ektefellen en ubetinget rett til å kjøpe aksjene tilbake for et vederlag som var betydelig lavere enn aksjenes reelle verdi. Giverektefellen mente at denne rettigheten ikke var ment å utøves, men skulle fungere som en sikkerhetsmekanisme i tilfelle barna ikke var i stand til å håndtere eierskapet på en forsvarlig måte. Skulle retten bli utøvd, ville det utløse skatt i størrelsesorden 23 til 27 millioner kroner. Ved skilsmissen hevdet den andre ektefellen at tilbakekjøpsretten representerte en formuesverdi som skulle inngå i delingsgrunnlaget for felleseiet.

Dommen avklarer tolkningen av ekteskapsloven § 61 bokstav c

Høyesteretts flertall på tre dommere konkluderte med at tilbakekjøpsretten neppe utgjorde en reell økonomisk verdi for ektemannen ved skilsmissen. De anså at verdien av retten kunne holdes utenom delingen som en personlig rettighet i henhold til ekteskapslovens §61 c, og at det dessuten var tvilsomt om rettigheten i det hele tatt var et formuesgode.

Mindretallet i Høyesterett mente derimot at tilbakekjøpsretten måtte tolkes etter sin ordlyd og inkluderes i delingsgrunnlaget som et hvilket som helst formuesgode. Mindretallet la vekt på at klausulen kunne utøves i praksis, og at reelle hensyn tilsa at det var viktig å inkludere verdien i delingen for å hindre omgåelser av felleseieordningen.

Avgjørelsen gir veiledning for hvordan slike rettigheter vil bli vurdert i fremtidige skilsmisseoppgjør, og understreker betydningen av å nøye vurdere den økonomiske realiteten ved avtaler blant annet om generasjonsskifter.

Les avgjørelsen (HR-2024-814-A) i sin helhet

Vi bistår ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ektepakter knyttet til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie

Gode ektepakter, samboeravtaler og testament krever advokater med spesifikk ekspertise innenfor fagfeltet og økonomisk forståelse. Det er viktig at denne type avtaler harmonerer med øvrige avtaler som regulerer de ulike formuesobjektene som for eksempel aksjonæravtaler. Våre advokater balanserer juridisk-, kommersiell- og personlig rådgivning, slik at vi kan skape de løsninger som passer deg best.

Kontakt oss: