Intervju med Christopher Hansteen - Hjort
Hva leter du etter?

Intervju med Christopher Hansteen

Grefsenhjemsaken: Hvilke spørsmål tok Høyesterett stilling til og hva betyr dommen i praksis?

Hjortpartner Christopher Hansteen representerte Unio og Norsk Sykepleierforbund som partshjelpere for de ankende parter i saken for Høyesterett, og i den anledning har vi intervjuet Christopher.

Hør Intervjuet her:

 

Kort om saken

Høyesterett kom til et annet resultat en underinstansene, og opphevet lagmannsrettens dom på grunn av feil rettsanvendelse. De ankende parter og partshjelperne har med det vunnet frem. Det er to bærebjelker som ligger til grunn for det resultat Høyesterett har kommet til; For det første at tariffavtalens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår (de normative bestemmelsene) blir en del av de individuelle arbeidsavtalene (avsnitt 80). For det andre at disse bestemmelsene ikke faller bort som en direkte følge av tariffavtalens opphør, men har individuell ettervirkning med grunnlag i den individuelle arbeidsavtalen (avsnitt 112). Dommen er enstemmig og Høyesterett støtter sine konklusjoner på en grundig gjennomgang av rettskildene, herunder reelle hensyn – særlig hensynet til tariffavtalen som effektivt regulerings- og styringsverktøy i norsk arbeidsliv (avsnitt 107). Høyesterett avviser også at det stabiliseringstillegget saken gjaldt kunne fjernes ensidig i kraft av arbeidsgivers styringsrett (avsnitt 113).

Mer informasjon om saken finner du her: Høyesteretts dom i Grefsenhjemsaken

Arbeidsliv

Arbeidstakerne er en helt sentral ressurs for dagens moderne virksomheter og har forventninger og krav til hvordan arbeidsgiver opptrer og ivaretar deres interesser. Dagens moderne arbeidsliv er preget av mange ulike typer saker og hendelser som må håndteres riktig og hvor det er raskt å gjøre feil med potensiale for store uønskede konsekvenser.

Hjort bistår arbeidsgivere på tvers av bransjer, med rådgivning og prosedyre på alle områder innenfor arbeidslivet. Vår rådgivning er basert på tett samarbeid med klienten, som kjenner de konkrete arbeidsforholdene best, og gir robuste og praktiske løsninger på oppgaver og situasjoner som oppstår i de ulike virksomhetene.

Christopher Hansteen er spesialist i arbeidsrett, foreningsrett, tjenestemannsrett, pensjon og prosedyre. Han bistår organisasjoner, arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor alle sektorer, er mye brukt som foredragsholder og har skrevet bøker og artikler innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett. Ta gjerne dirkete kontakt med Christopher hvis du ønsker bistand innenfor arbeidsrett.