Fyllingsgraden er over normal! - Hjort
Hva leter du etter?

Fyllingsgraden er over normal!

Hvordan påvirker været strømprisene? Vi snakker med hydrolog Erik Holmqvist og ingeniør Fredrik Arnesen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 5

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut en pressemelding om at de store nedbørsmengdene har bidratt til å øke magasinfyllingen, øke kraftproduksjonen og redusere strømprisen. I denne episoden av Energisk får vi besøk av hydrolog Erik Holmqvist og ingeniør Fredrik Arnesen fra NVE.  Vi snakker om hvordan NVE samler inn og analyserer vannstandsmålinger fra de viktigste vannmagasinene hver uke, for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet

Erik er ansatt i hydrologisk avdeling, og jobber mye med flomberegninger, flomvarsling og beregninger av tilsig til det norske vannkraftsystemet. Fredrik er ansatt i energi- og konsesjonsavdelingen. Avdelingen har blant annet ansvar for å følge med på kraftsituasjonen i landet, utarbeide NVEs ukentlige kraftsituasjonsrapporter og beregne magasinstatistikken.

Erik Holmqvist, Ola Hermansen, Fredrik Arnesen og Sjur Obrestad Gabrielsen 

Magasinstatestikk og fyllingsgrad – hva er det egentlig?

Norge har over 1700 vannkraftverk som står for 90 % av kraftproduksjonen i landet. Omtrent 1400 innsjøer er regulert til kraftproduksjon. Når man snakker om kraftsituasjonen i Norge brukes en rekke grunnbegreper som kan være vanskelig å få grep om. Med eksperthjelp fra Erik og Fredrik, forsøker Sjur og Ola å få klarhet i begreper som magasinstatistikk, magasinkapasitet, fyllingsgrad, tilsig og nedbørsfelt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet, og har ansvar for å forvalte vann- og energiressursene til landet. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygning. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvalting av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og bidra til en effektiv energibruk.

Hvor langt tilbake har man magasinstatistikk for landet?

På nasjonal basis har NVE magasinstatistikk tilbake til 1995. For enkelte innsjøer og vann, har NVE data helt tilbake til starten av 1900-tallet. Statistikken kan gi oss informasjon om hvordan magasinfyllingen er nå, sammenlignet med hvordan det har vært historisk.  Samtidig må man huske at kraftsystemet har utviklet seg mye. En fyllingsgrad i Sør-Norge på 60 % for 20 år siden ga ikke den samme kraftsituasjonen, som det vil gi i dag.

Målet er ikke en fyllingsgrad på 100 %

En lav fyllingsgrad kan gi risiko for at man må inn i en rasjoneringssituasjon, men målet er likevel ikke å ha en fyllingsgrad på 100 %. Grunnen til dette er blant annet at det må være plass i magasinene for å ta imot vannet når snøen smelter om våren. Om man ikke har plass i magasinene, kan man risikere flomtap og flomskader.

Det er også viktig å være oppmerksom på at en situasjon fort kan snu fra å være tørr, til å bli våt. Et eksempel på dette var situasjonen i Oslo kommune. I januar i 2022 måtte kommunen be innbyggerne om å spare på vannet, men da regnet kom på høsten det ble fare for flom.

Sjur Obrestad Gabrielsen, Ola Hermansen og Fredrik Arnesen 

Hva med strømprisene?

Når man snakker om strømpriser er det mange usikkerhetsmomenter. Krigen i Ukraina og gassforsyningen fra Russland, er eksempler på dette. Men én ting som er sikkert, er at vannmengden i magasinene vil få betydning for strømprisene. Dette vil igjen få en betydning for produsentene, når de vurderer hvor mye vann som kan tappes.

Hvordan vil klimaendringer påvirke magasinene?

Klimaendringer gjør at man må innstille seg på forandringer i årene fremover. Erik og Fredrik har allerede observert at tilsiget til norske kraftverk har begynt å endre seg– vi har blant annet fått mindre snøopplagring de siste årene. Dette påvirker hvor stor vårflommen blir, og variasjonen i magasinfyllingen gjennom året. Variasjonene mellom kalde og våte vintere kan også bli større enn det vi har sett til nå.

Fyllingsgraden er over normal! (50 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort