Forskrift til havernergilova og Regjeringen vil åpne områder for havvind - Hjort
Hva leter du etter?

Forskrift til havernergilova og Regjeringen vil åpne områder for havvind

Olje- og energidepartementet sendte i dag (18.6.19) ut pressemelding om at de vil sende et forslag om å åpne området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs på høring før sommeren. I tillegg vil det bli bedt om innspill til området Sørlige Nordsjø II.

Meldingen er i tråd med NVEs anbefaling fra mars 2018 hvor NVE anbefalte at områdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II kan åpnes først.

NVE utarbeidet ved årsskiftet 2012/2013en strategisk konsekvensutredning for havvind. NVE konkluderte i Havvindrapporten med at områdene Sørlige Nordsjø I eller II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord skilte seg ut med gode teknisk-økonomiske forhold og muligheter for nettilknytning innen 2025. OED ba NVE før jul 2017 om en vurdering av hvilke områder som nå burde åpnes.

NVE vurderte i 2018 at kostnadene på havvind har sunket raskere enn det som ble lagt til grunn i den strategiske konsekvensutredningen, men at dette ikke endrer på rangeringen av områdene. NVE mente, på bakgrunn av egne vurderinger og mottatte innspill, at de anbefalingene som ble gitt i den strategiske konsekvensutredningen i 2012/2013 fortsatt er gyldige.

Regjeringen la frem en strategi for flytende vindkraft i statsbudsjettet for 2018. Målet er at norske bedrifter skal øke eksporten av varer og tjenester til denne spennende næringen.

Som del av høringen vil OED også foreslå en forskrift til havenergiloven. Havenergilova regulerer fornybar energiproduksjon og omforming og overføring av elektrisk energi til havs. Loven legger det juridiske grunnlaget for fremtidig utvikling av fornybar energiproduksjon til havs. Havenergiloven er i dag en rammelov som gir få føringer. Det forventes at forskriften vil gi nærmere bestemmelser om konsesjonsprosessen, avklare behovet for systemansvarlig til havs og hvilke krav som skal stilles til nettilknytning.

OED har også tidligere annonsert at de vurderer ulike økonomiske incentiver for havvind.