Rett til dekning av sakskostnader gjelder også der tredjemann betaler kostnadene - Hjort
Hva leter du etter?

Rett til dekning av sakskostnader gjelder også der tredjemann betaler kostnadene

Forvaltningsloven § 36 gir en part rett til å få dekket nødvendige sakskostnader for å få endret et forvaltningsvedtak. Men gjelder dette også når tredjemann har betalt disse, eller er det bare «egne» kostnader som kan kreves dekket?

Dette var tema i en dom Høyesterett avsa 22. september 2020, en dom som kan ha stor betydning for blant annet fagforeningenes rettshjelpsordninger. Saken gjaldt spørsmålet om gyldigheten av et vedtak om å avslå tilkjenning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36, i et tilfelle der parten hadde fått advokatbistand i forbindelse med forvaltningsklagen dekket av sin fagforening. Det enkelte medlem hadde derfor ikke selv hatt direkte kostnader utover fagforeningskontingenten. Staten anførte at forvaltningsloven § 36 bare gir rett til dekning av kostnader som parten faktisk må betale selv for å få endret et forvaltningsvedtak, og derfor ikke omfattet fagforeningens kostnader.

Høyesterett konkluderte med at selv om ordlyden i forvaltningsloven § 36 hellet svakt i favør av statens syn, talte både praksis fra Høyesterett (Rt-2015-289), uttalelser fra Lovavdelingen og reelle hensyn for at en part har rett til dekning av sakskostnader også der tredjemann har betalt disse. Dette gjelder når kostnadene til tredjemann er pådratt i statens interesse, herunder når de har grunnlag i en avtalt ordning som i en rettshjelpforsikring eller fagforeningsordning.

Dommen fra Høyesterett er en nyttig avklaring og vil få betydning ikke bare for fagforeningens rettshjelpsordninger, men også for rettshjelpforsikringer og i andre situasjoner der tredjemann betaler en parts kostnader for å få endret et forvaltningsvedtak.