Regjeringen vurderer endringer i grunnrenteskatt og større bruk av fastpris for å gi mer forutsigbare strømpriser - Hjort
Hva leter du etter?

Regjeringen vurderer endringer i grunnrenteskatt og større bruk av fastpris for å gi mer forutsigbare strømpriser

Denne uken ble det kjent at regjeringspartiene og SV er enige om videreføring av strømstøtten, og Regjeringen sendte dagen etter ut en melding om at de jobber med langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder.

Regjeringen varsler at de har startet utredningen av standardiserte og transparente avtaler, herunder fastprisavtaler, for sluttbrukermarkedet.

Det eksisterer allerede fastpris-avtaler i sluttbrukermarkedet i dag, og disse har også vært omdiskuterte. Vi forstår Regjeringens utspill slik at man ønsker å legge til rette for mer standardisert utgave av disse, og at de skal tilbys i større omfang og for en lengre periode. Regjeringen skriver videre at det skal være et maksimalt prispåslag i leddet mellom produksjonsselskapet og sluttbrukerkunder. Dette innebærer at Regjeringen vil regulerer omsetter på en annen måte enn hva som er tilfellet i dag.

Samtidig vil man tilsynelatende også påby kraftprodusentene å tilby fastprisavtaler i engrosmarkedet, uten at det fremstår klart hvordan dette konkret skal gjøres eller hvordan dette vil påvirke de fysiske og finansielle markedene for engrossalg av strøm. Regjeringen skriver at i det videre arbeidet vil det legges til grunn at det skal stilles priser på henholdsvis 3, 5 og 7 år. Dette er innenfor tidshorisonten på dagens finansielle futures marked.

Meldingen inneholder ingen signaler om regulering av nivået på strømprisene, og vi forstår dette slik at prisen da mest sannsynlig fortsatt skal være opp til markedsbaserte mekanismer. Dagens støtteordninger for forbrukermarkedet skal vare frem til 23. mars 2023, men støtteordningen berører for så vidt ikke den underliggende prisdannelsen direkte.

For å gjøre fastprisavtaler mer attraktivt vurderer Regjeringen også å endre grunnrenteskatten for volum videresolgt til fastpris gjennom standardiserte avtaler. Grunnrenteskatten er en særskatt for vannkraftprodusenter som ble innført på midten av 1990-tallet for å fange opp den meravkastning som oppstår ved utnyttelsen av en knapp naturressurs som utbyggbare vannfall i Norge utgjør. Vannkraftprodusenter må i dag betale grunnrenteskatt ut ifra spotpris uavhengig av hva de faktisk får betalt. Dersom spotprisen blir høyere enn fastprisen må produsenten altså betale skatt på inntekter de ikke har. En kobling mellom grunnrenteskatt og faktisk kraftpris vil ta bort denne risikoen.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge tok til ordet for en bedre kobling mellom faktisk pris og grunnrenteskatt tidligere i år, og har signalisert at de raskt vil tilpasse seg endringene dersom de kommer. I tillegg skriver Regjeringen at det vil bli vektlagt at en endring i grunnrenteskatten må rammes inn slik at tiltaket ikke åpner for skattemessige tilpasninger.

Utredningen vil bli sendt på høring så snart som mulig, med sikte på behandling i Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 og innføring fra 1. januar 2023.

Kontakt oss