Oreigningsloven - ny kommentarutgave av Hjort-advokater - Hjort
Hva leter du etter?

Oreigningsloven – ny kommentarutgave av Hjort-advokater

Oreigningsloven gir regler om når det er adgang til ekspropriasjon av fast eiendom. Hjort har et sterkt fagmiljø innenfor ekspropriasjonsrett, og advokatene Erik Keiserud og Kristin Bjella har, med god bistand fra avdeling for fast eiendom, nylig utgitt en ny kommentarutgave til Oreigningsloven på Universitetsforlaget.

Det er gått 25 år siden annen utgave av Oreigningsloven med kommentarer ble utgitt. I denne perioden har det kommet en rekke lovendringer som har betydning for anvendelsen av oreigningsloven, i tillegg til en omfattende retts- og forvaltningspraksis.

I denne tredje utgaven foretar forfatterne en grundig gjennomgang av kommentarene til oreigningsloven av 1959. Kommentarutgaven er utstyrt med fyldig lov-, doms- og stikkordregister, og den inneholder også forskrifter gitt i medhold av loven. Forskriftene er kommentert under de enkelte paragrafene i loven hvor dette er naturlig.

Oreigningslova 2015

Boken er tilgjengelig på Universitetsforlaget, og etterhvert som nettutgave, se kommentarutgaver.no. Henvisninger til lover, forarbeider, rettspraksis mv. er lenket direkte til Lovdata.

 

Kort om forfatterne:

Erik Keiserud er partner i Hjort, har tidligere vært ansatt bl.a. i Justidepartementets lovavdeling med ansvar for bl.a. ekspropriasjons- og bygningsrett, og hos Regjeringsadvokaten. Keiserud har siden 2012 vært leder av Advokatforeningen.

Kristin Bjella er partner i Hjort, har tidligere bl.a. vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling og har fast eiendom og fornybar energi som sitt fagfelt. Bjella er leder for advokatforeningens lovutvalg for vassdrags- og ekspropriasjonsrett.

Begge har møterett for Høyesterett og omfattende erfaring fra skjønn- og ekspropriasjonsrett.

Boken er utgitt med god bistand fra Hjorts avdeling for fast eiendom, ved advokatene Kristian Brandt, Aslak Førde, Erik Gjævenes, Knut Helge Hurum, Hege Jordbakke, Anette Schanke og Kristian Nørgaard.