Opprydding i forurenset sjøbunn - Hjort
Hva leter du etter?

Opprydding i forurenset sjøbunn

Artikkelen omhandler ulike juridiske problemstillinger knyttet til kostnadsansvar for forurensning som skyldes tidligere lovlige utslipp.

Sammendrag

Artikkelen drøfter i hvilken grad forurensningsloven gir hjemmel for å pålegge opprinnelig forurenser å foreta undersøkelser og opprydding i forurenset sjøbunn. Det foretas også en gjennomgang av nyere praksis fra Høyesterett knyttet til Grunnloven § 97. Artikkelen viser at man ikke lenger ukritisk kan basere seg på den vurderingsnorm som den juridiske litteratur frem til nå har lagt til grunn for drøftelsen av tilbakevirkningsspørsmål på miljørettens område. Spørsmålet vil kunne komme på spissen i forbindelse med gjennomføringen av nasjonal handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn.

Nøkkelord: forurensning, utslipp, tilbakevirkning, miljørett

«Opprydding i forurenset sjøbunn – kostnadsansvar for forurensning som skyldes tidligere lovlige utslipp» ble publisert i Tidsskrift for eiendomsrett, årgang 13, nr. 1, 2017, s. 6-52 av Universitetsforlaget. Artikkelen kan leses her.