Nationaltheatret AS bryter ikke likelønnsbestemmelsen - Hjort
Hva leter du etter?

Nationaltheatret AS bryter ikke likelønnsbestemmelsen

Hjortadvokatene Christopher Hansteen og Vibeke Holm Teslo har bistått Nationaltheatret i en sak om brudd på likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelse om lik lønn for likt arbeid, og forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn.

Verkstedene ved Riksteatret og Nationaltheatret ble sammenslått i 2014, og lønnen til de ansatte ved verkstedet på Nationaltheatret ble oppjustert for å matche lønnsnivået til verkstedansatte fra Riksteatret. Ansatte i kostymeavdelingen, som kun er kvinner, ble ikke tilsvarende lønnsjustert. Ved verkstedsavdelingen er de ansatte i all hovedsak menn.

Fagforbundet Teater og Scene anførte at teateret gjennomgående lønner ansatte på kostymeavdelingen lavere enn ansatte i verkstedsavdelingen, selv om arbeidet som utføres er av samme verdi. Det var uenighet om sammenligningstilfellene kunne sies å ha arbeid av lik verdi, og hvilke lønnselementer som skulle inngå i denne vurderingen.

Diskrimineringsnemnda slo fast at de kvinnelige klagerne utfører arbeid av lik verdi som de mannlige sammenligningspersonene. Nemnda mener likevel ikke at lønnsforskjellen mellom de to gruppene er basert på kjønn, men at den har sammenheng med en lønnsharmoniseringsavtale fra 2014.

For noen av kvinnene går lønnsforskjellene i deres favør, noe nemnda mener underbygger at det ikke er kjønn som er årsaken til differansen i disfavør av noen av de andre kvinnene.

Nationaltheatret fikk nemndas medhold i at det ikke foreligger kjønnsdiskriminerende avlønning av 9 kvinner ved kostymeavdelingen.

Du kan lese avgjørelsen her.