Nasjonal trusselvurdering 2024 – hva betyr det for næringslivet? - Hjort
Hva leter du etter?

Nasjonal trusselvurdering 2024 – hva betyr det for næringslivet?

PST la i går frem Nasjonal trusselvurdering (NTV) for 2024. Den er viktig lesning for norsk næringsliv, men etterlater også noen grunnleggende spørsmål.

Forebyggende sikkerhet er ikke lenger noe som er forbeholdt offentlige virksomheter eller private selskaper som eier kritisk infrastruktur. NTV 2024 understreker at næringslivet er helt sentralt i arbeidet med nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsarbeid er også avgjørende for å opprettholde og styrke norsk næringslivs konkurransekraft. De årlige nasjonale trusselvurderingene gir viktig informasjon om forventet utvikling i trusselbildet, og er særlig relevante for virksomheter som ellers ikke har tilgang til sikkerhetsgraderte analyser og vurderinger. NTV kan brukes for å vurdere risiko og sårbarheter i virksomheten. NTV gir derimot ikke de nødvendige verktøy som næringslivet trenger for å sikre egne verdier.

Økende etterretningstrussel fra Russland og Kina

Hovedtrenden i NTV 2024 er at etterretningstrusselen fra Russland og Kina vil fortsette å øke. For norsk næringsliv er det spesielt viktig at Russland og Kina ifølge NTV vil benytte ordinære og ofte lovlige økonomiske virkemidler som «oppkjøp og investeringer i norske virksomheter for å sikre seg strategiske fordeler». Norge har iverksatt omfattende sanksjonsregime og skjerpede eksportrestriksjoner mot Russland. Dette gir norsk næringsliv det nødvendige rettslige handlingsrommet for å beskytte verdier mot trusselen fra Russland. Når det gjelder Kina er situasjonen annerledes. For tiden har ikke Norge iverksatt sanksjoner av betydning mot Kina. Dette innebærer at årvåkenheten overfor Kina og sikkerhetsarbeidet i norske selskaper ikke kan forankres direkte i lover og regler.

Økonomiske virkemidler rettet mot norske selskaper

En annen utfordring er at økonomiske virkemidler rettet mot norske selskaper kan virke ufarlige og tilforlatelige isolert sett, men «kan utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser når de sees i sammenheng med hverandre». Dette er krevende for enkeltstående norske virksomheter å forholde seg til. Manglende rettslig regulering av sikkerhetstrusselen fra Kina kombinert med manglende tilgang til sikkerhetsgraderte trusselvurderinger gjør at norsk næringsliv gis få verktøy for å sikre egne verdier.

Det praktiske spørsmålet for et norsk selskap vil kunne være; er det greit å inngå avtale med en underleverandør som er eid av Kina, eller er det greit å ansette en ingeniør som er gift med en kinesisk statsborger? NTV 2024 gir ikke svar på denne typen spørsmål, men mer enn antyder at enhver forretningsmessig relasjon med noen som er tilknyttet Kina vil være sikkerhetsmessig problematisk. Utfordringen for det norske selskapet vil da være hvilket rettslig handlingsrom man har for sikre seg mot dette.

Viktig innblikk for norsk næringsliv

NTV 2024 gir viktig innblikk i utviklingen i trusselbildet for Norge og norsk næringsliv. Trusselvurderingen bidrar også til å bevisstgjøre næringslivet om betydningen av forebyggende sikkerhetsarbeid. Men det konkrete sikkerhetsarbeidet må norske virksomheter selv gjøre. Dette reiser en rekke praktiske og rettslige spørsmål som verken NTV 2024 eller øvrig sikkerhetslovgivning gir svaret på.

Advokatfirmaet Hjort AS har advokater med spesialistkompetanse i forebyggende sikkerhetsarbeid, og bistår jevnlig ulike deler av næringslivet med juridiske spørsmål som oppstår i arbeidet med å sikre virksomhetens verdier. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker en uformell prat.