Menneskerettigheter trues av klimautfordringer
Hva leter du etter?

Menneskerettigheter trues av klimautfordringer

Vi snakker med Jenny Sandvig ved NIM om menneskerettigheter og klimasøksmål

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 

I denne episoden er vi innom flere klimasøksmål og ser dette i lys av jussens kompleksitet. Vi er så heldige å ha besøk av Jenny Sandvig, fagdirektør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).

 

Klimaendringene er en stor trusel mot menneskerettighetene

FN omtaler klimaendringene som en av de største truslene mot menneskerettighetene – noensinne. Ytterligere oppvarming utgjør en katastrofal trussel for global sikkerhet.

En rekke menneskerettigheter følger av Grunnlovens kapittel E. De fleste av Grunnlovens menneskerettsbestemmelser har sitt motstykke i menneskerettigheter som følger av ulike konvensjoner som Norge har sluttet seg til gjennom folkerettslige avtaler. Folkeretten er de reglene som gjelder mellom stater, i form av gjensidige avtaler. Slike avtaler finnes på de fleste områder, hvorav menneskerettigheter er ett.

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. Deres oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten.
Det skilles gjerne mellom sivile og politiske menneskerettigheter på den ene siden og økonomiske, sosiale og kulturelle på den andre. Begge rettighetskategoriene er juridisk bindende, og kategoriene er delvis overlappende.

Klimasøksmål

De store klimaendringene gjør at menneskeligrettigheter er en voksende del av jussen.

Kanskje det mest omtale klimasøkmålet i Norge stammer fra da Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten i 2016 med påstand om at vedtaket om utvinningstillatelser til petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

I denne episoden er vi innom klimaspørsmål både i Norge og utenfor våre landegrenser.