Leie ut gjennom Airbnb? Nye regler for korttidsutleie - Hjort
Hva leter du etter?

Leie ut gjennom Airbnb? Nye regler for korttidsutleie

Det har de siste årene skjedd en stor økning i utleie av private boliger for overnatting på døgn- eller ukesbasis, gjennom tjenester som Airbnb og liknende. Flere utenlandske «turistbyer» som for eksempel Paris og London har innført restriksjoner på korttidsutleie.

Fra 1. januar 2020 trer endringer i eierseksjonsloven i kraft som regulerer korttidsutleie av selveierleiligheter. Etter lovendringen vil korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke være tillatt, jf. eierseksjonsloven § 24, nytt syvende ledd. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Lovens grense på 90 døgn kan fravikes i vedtektene, og kan settes til mellom 60 og 120 døgn. En slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Sameiet kan altså med to tredjedelers flertall vedta en mer restriktiv eller liberal praksis for korttidsutleie enn lovens ordning.

Forbudet mot korttidsutleie i mer enn 90 dager gjelder ikke dersom seksjonseieren bare leier ut deler av boligen (for eksempel ett soverom) eller for sameier hvor alle bruks-enhetene brukes som fritidsboliger.

Når lovendringen trer i kraft, vil andelseieren kunne overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.

Lovens grense på 90 døgn kan fravikes i vedtektene, og kan settes til mellom 60 og 120 døgn.

I motsetning til eierseksjonsloven, bygger borettslagsloven på et grunnleggende prinsipp om at andelseieren selv skal bo i boligen. Det er derfor mindre rom for å drive med korttidsutleie av borettslagsleiligheter. Det er likevel vedtatt å modernisere reglene i borettslagsloven noe, ved å gi andelseieren en begrenset adgang til å låne bort eller leie ut boligen sin i en kortere periode.

Når lovendringen trer i kraft, vil andelseieren kunne overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Det kan ikke fastsettes en høyere grense i vedtektene.

Etter lovendringen vil korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke være tillatt, jf. eierseksjons-loven § 24, nytt syvende ledd.