Kraftskatt som legger til rette for lønnsomme investeringer - Hjort
Hva leter du etter?

Kraftskatt som legger til rette for lønnsomme investeringer

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Følgende endringer i reglene for fastsetting av grunnrenteinntekt er:

  • At «inntektsårets kostnader som ellers er aktiveringspliktige, kan fradragsføres umiddelbart» fra og med 2021.
  • Retten til direkte utgiftsføring gjelder ikke kostnader til erverv av kraftanlegg og fallrettigheter
  • Dersom et grunnrenteskattepliktig kraftanlegg nedreguleres slik at det ikke lenger er grunnrenteskattepliktig, skal den skattemessige verdien som er blitt fradragsført direkte tilbakeføres.

Regjeringen foreslår ikke endringer i reglene for beregning av fradrag i grunnrenteinntekt for investeringer foretatt før 1. januar 2021. Dette innebærer at slike investeringer skal avskrives og det skal beregnes friinntekt som tidligere. Det er derfor av stor betydning hvilke kostnader som skal henføres til 2021 og senere.

Blir forslaget vedtatt er en annen konsekvens at avskrivningsgrunnlaget for grunnrenteinntekt og alminnelig inntekt, vil være forskjellig. Regjeringen har vurdert, men ikke funnet at implikasjonene for eiendomsskattegrunnlaget er av en slik karakter at det er behov for korresponderende endringer i reglene for beregning av eiendomsskatt. For å sikre at kontantstrømskatten skal vike nøytralt, skal departementet vurdere nærmere hvilke tilpasninger som skal gjøres i kontantstrømskatten eller reglene for beregning av alminnelig inntekt.